Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II SAB/Lu 137/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-03

wniosła o zobowiązanie organu do załatwienia jej wniosku w terminie zakreślonym przez Sąd, stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
naruszeniem prawa. Wyjaśnić należy, że rażącym naruszeniem prawa jest stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań można powiedzieć, bez potrzeby odwoływania...

II GSK 22/09 - Wyrok NSA z 2009-09-08

się bezprzedmiotowe., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. Spółka 'C.' zarzuciła rażące naruszenie prawa, mające istotny wpływ na wynik postępowania, tj. art. 28...
się na przesłankę wynikającą z art. 174 pkt 2 k.p.a. zarzuciła wyrokowi, rażące naruszenie prawa procesowego, które miało istotny wpływ na wynik postępowania...

II GSK 105/05 - Wyrok NSA z 2005-08-11

skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosło Miasto Luboń, zarzucając:, 1) rażące naruszenie prawa materialnego, tj., - art. 2 Konstytucji RP poprzez złamanie...
w samej skardze. Skarga kasacyjna wniesiona w tej sprawie przez pełnomocnika skarżącego nie w pełni odpowiada tym wymogom., Zarzut rażącego naruszenia prawa materialnego...

II SAB/Łd 190/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-14

od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2) stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 3) oddala skargę w pozostałej części; 4...
p.p.s.a. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa i wynikała z błędnej kwalifikacji prawnej dokumentów, których udostępnienia...

II GSK 268/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

w Warszawie strona wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia Prezesa URTiP oraz zasądzenie kosztów postępowania, zarzucając organowi rażące naruszenie prawa...
z przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Przypomnienie tych unormowań pozwoli na ustosunkowanie się do jej zarzutu naruszenia w wyroku WSA przepisów postępowania (art. 145...

II GSK 335/06 - Wyrok NSA z 2007-03-20

jako p.p.s.a., tj. na podstawie naruszenia prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. polegające na przyjęciu, że zaskarżona...
naruszenie prawa skutkujące stwierdzenie nieważności decyzji., Oczywistym jest, że stroną tej decyzji nie mógł być Marszałek Województwa, który jedynie reprezentował...

V SA/Wa 1655/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

Wskazała, że przedmiotowa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 kpa stanowi przesłankę stwierdzenia jej nieważności. Spółka...
r., Spółka D. S.A. w W. zarzuciła naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy - art. 28 kpa poprzez niewłaściwą wykładnię. Skarżąca wniosła...

V SA/Wa 2796/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

oczywiste i rażące naruszenie:, - prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 67 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo...
. zostały wydane z naruszeniem prawa zarówno materialnego jak i procesowego., Przede wszystkim przy rozpoznawaniu sprawy - dotyczącej w istocie ustalenia...

V SA/Wa 1766/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-08

. Z. B., Zaskarżonemu rozstrzygnięciu strona zarzuciła oczywiste i rażące naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 67 ust. 1...
Publicznych z dnia ... sierpnia 2008 r. nr ... w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa; oddala skargę Przedmiotem...

V SA/Wa 2555/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-28

, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego polegający na jej wydaniu z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu...
publicznego z naruszeniem prawa; 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] kwotę 3317 (trzy...
1   Następne >   3