Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol

II SA/Wr 251/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

. W motywach tego wniosku podano, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze podkreśliło, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' nie jest zawężone tylko do naruszeń przepisów materialnych...

II SA/Wr 445/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-31

:, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności opisanej wyżej decyzji Kolegium z dnia 26 lutego 2002 r., jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, zostało wszczęte...
też działanie Kolegium opisane w decyzji z dnia 26 lutego 2002 r. miało charakter rażącego naruszenia prawa, gdyż ostateczny status decyzji Wójta Gminy D. nie uprawniał Kolegium...

II SA/Kr 163/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-25

jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej oraz istotę rażącego naruszenia prawa. Następnie Kolegium zbadało objętą wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzję...
pod kątem wady rażącego naruszenia prawa i stwierdziło, iż brak jest podstaw do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa. Nie stwierdzono także żadnych innych wad...

II SA/Wr 360/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-02

wydana została z rażącym naruszeniem prawa i tym samym pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisu, w oparciu o który została podjęta., W dalszej części Kolegium...
[...] r. nr [...] należy utrzymać w mocy, wskazując, że w orzecznictwie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej...

II OSK 2624/17 - Wyrok NSA z 2019-09-18

w związku z przepisem art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., to jest oceny powyższych naruszeń jako rażącego naruszenia prawa w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., poprzez...
lub hodowla jest przewidziana w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie stanowi rażącego naruszenia prawa w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., podczas gdy prawidłowa...

IV SA/Po 29/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

Wnioskodawcy - z żądaniem stwierdzenia nieważności Decyzji WZ, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, o czym miały świadczyć wskazane we wniosku 'niektóre wadliwości', tj...
stwierdzenia nieważności Decyzji WZ. W pierwszej kolejności skład orzekający odniósł się do powołanej przez Wnioskodawcę przesłanki rażącego naruszenia prawa i wskazał...

II OSK 1382/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

się na przesłankę opisaną w art. 156 § 1 pkt 2 kpa tj. że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, w szczególności z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra...
zwrócił uwagę na nadzwyczajny charakter postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności i podniósł, że skarżący swoje zarzuty dotyczące rażącego naruszenia prawa (art...

II SA/Kr 214/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-20

rozpatrzenie sprawy, zarzuty rażącego dotyczące naruszenia prawa, Kolegium Odwoławcze w pierwszej kolejności rozważyło istnienie przesłanki określonej w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a....
tj. wystąpienie rażącego naruszenia prawa., W świetle ugruntowanego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1...

IV SA/Po 1243/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-24

, że decyzja Burmistrza K. została wydana z rażącym naruszeniem prawa - umożliwia inwestycję w miejscu, w którym jej być nie powinno., Decyzją z dnia [...] września 2012r...
miejsca. Jednocześnie organ przytaczając treść art.156 § 1 pkt 2 kpa podkreślił, iż problematyka rażącego naruszenia prawa była wielokrotnie już przedmiotem orzecznictwa...

II OSK 2423/11 - Wyrok NSA z 2013-04-16

z tym związanych wskazując, że decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Jako rażąco naruszone określili rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia...
uznając, że nie zaistniała w sprawie przesłanka rażącego naruszenia prawa opisana w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Przedstawiło pogląd, iż o 'rażącym' naruszeniu prawa można mówić...
1   Następne >   +2   +5   +10   100