Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Gl 737/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

(...). Dość powiedzieć, że jeżeli organ podatkowy narusza zakaz reformationis in peius z zastosowaniem przewidzianych przez prawo kryteriów rażącego naruszenia prawa...
objętej niniejszą decyzją., Odpierając zarzuty odwołania dotyczące bezpodstawnego zastosowania instytucji zabezpieczenia i rażącego naruszenia prawa organ odwołał...

I SA/Lu 390/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-07

organu I instancji w warunkach rażącego naruszenia prawa uchyla zakaz orzekania na niekorzyść podatnika zgodnie z wyjątkiem przewidzianym w art. 234 O.p., Na zakończenie...
zabezpieczającej wykonanie zobowiązań podatkowych., Powyższe rozwiązanie zobowiązuje sąd do uwzględnienia wszystkich naruszeń prawa, które okazują się istotne dla wyniku...

I SA/Lu 597/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-02-16

. I SA/Lu 34/21, co pozostaje w sprzeczności z art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prowadząc w konsekwencji do rażącego naruszenia prawa,, 2...
egzekucyjnego pod kątem sytuacji zobowiązanego, co miało wpływ na rozstrzygnięcie dokonane przez organ w niniejszej sprawie,, 4) rażące naruszenie prawa w postaci art. 8...

III SA/Wa 1076/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-25

materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy lub doszło do takiego naruszenia przepisów prawa procesowego, które mogłoby w istotny sposób wpłynąć na wynik sprawy...
się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., 4. Sporna jest prawidłowość ustalenia istnienia uzasadnionej obawy...

II FSK 2744/19 - Wyrok NSA z 2021-03-24

z 2018 poz.1302 ze zm.), dalej jako: 'p.p.s.a.' zarzucił naruszenie przepisów prawa postępowania w sposób jednoznacznie wpływający na wynik sprawy - tj. naruszenie art...
. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 151 p.p.s.a., w powiązaniu z niżej przywołanymi dalszymi przepisami prawa, a przejawiające się w:, 1. naruszeniu art. 153...

I FSK 1261/21 - Wyrok NSA z 2021-09-08

Sądowi zarzuciła naruszenie 'prawa procesowego, które miało istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, a to: przepisów art. 33 § 1 i § 4 w związku z art. 207 § 1 ustawy z dnia...
na następujących podstawach: naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie (pkt 1), naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie...

I FSK 2023/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 232 ze zm., dalej: 'p.p.s.a.') naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: art. 33 § 1, § 2 pkt 2 i § 4 pkt 2 o.p. poprzez...
na majątku podatnika zobowiązania podatkowego przed wydaniem decyzji wymiarowej. Sformułowany w skardze kasacyjnej jedyny zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego (art...

I SA/Ol 745/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-27

istnienia istotnych wad w postępowaniu lub naruszenia przepisów prawa materialnego, mających istotny wpływ na wynik sprawy., Zgodnie z art. 166b u.p.e.a. w postępowaniu...
prawa do rozporządzania zajętą ruchomością lub prawem majątkowym, nie oznacza jednak przejścia wszystkich uprawnień do rozporządzania na organ egzekucyjny. Pojęcia prawa...

I SA/Łd 723/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-06

., W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź prawa materialnego...
art. 135 P.p.s.a. sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich...

I SA/Rz 754/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-16

, w której zapewnienie prawa czynnego udziału strony w postępowaniu, groziłoby niepowetowaną szkodą materialną. Groźba szkody była realna z uwagi na rażącą dysproporcję pomiędzy...
zostać naruszone., Biorąc powyższe po uwagę Sąd uznał, że zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa materialnego, ani przepisów postępowania w stopniu mającym istotny...
1   Następne >   2