Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SAB/Wa 508/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-03

; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W dniu [...] czerwca 2020 r. G. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
pkt 1 P.p.s.a.), ale także do rozstrzygnięcia o tym, czy przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Przesądza o tym treść art. 149 § 1...

III SA/Kr 1252/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

rodzinnych., Odwołując się od powyższej decyzji, skarżąca podniosła, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa materialnego i zasady praworządności. Zarzuciła, że organ...
zawierającego uchybienie formalne w postaci braku podpisu strony jest |, |nieważna z powodu rażącego naruszenia prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) (vide: B. Adamiak, J...

II SA/Ol 1312/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-24

. N. (dalej zwany skarżącym) zwrócił się do organu I instancji m.in. o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji z powodu jej wydania z rażącym naruszeniem prawa...
, to jest rażącym naruszeniem prawa - art. 105 § 1 k.p.a. Podkreśliło, że postępowanie staje się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 § 1 k.p.a., gdy (jedyna) strona postępowania...

IV SA/Gl 933/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-27

w/w decyzji było rażące naruszenie prawa przez organ I instancji poprzez przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego bezterminowo podczas gdy orzeczono, że skarżący jest okresowo...
prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie...

VIII SA/Wa 496/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-14

[...] grudnia 2009 r., znak: [...], uchylającej opisaną wyżej decyzję, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa. Wskazał, iż od powyższych decyzji skarżąca nie złożyła wniosków...
lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,, c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...

IV SA/Gl 104/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-07

wskazano, że przywołana decyzja organu pierwszej instancji została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 9 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r...
ją decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. wyłącznie pod kątem powołanej w tych decyzjach przesłanki rażącego naruszenia prawa (art. 156 §...

II SA/Gl 624/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-09

zastosowanie i odmowę stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy K. z dnia [...] r. pomimo, że decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, albowiem w sprawie...
, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie...

IV SA/Wr 123/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-11

decyzji stwierdza się w przypadku jej wydania z rażącym naruszeniem prawa, a więc naruszeniem kwalifikowanym. Rażące naruszenie prawa określa się przy tym jako naruszenie...
rażące naruszenie przepisu art. 104 § 2 w zw. z art. 107 § 1 pkt 5 kpa. Z powołanych przepisów wynika, że celem decyzji administracyjnej jest rozstrzygnięcie sprawy...

II SA/Gl 1029/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-29

świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od [...] września 2019 r. do 30 września 2020 r. Zdaniem Kolegium w tej części decyzja ta została bowiem wydana z rażącym naruszeniem prawa...
Wójta Gminy B. została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 2 Kpa. Nie można bowiem przyjąć, że treść decyzji Wójta pozostaje w jawnej...

IV SA/Gl 655/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-17

kwestia, czy ewentualnie zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja organu pierwszej instancji nie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy...
decyzji z rażącym naruszeniem prawa spotykamy się wówczas, gdy naruszenie to jest ewidentne i nie wymaga wykładni obowiązujących przepisów prawa, a w rozpatrywanej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   13