Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 53/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-04-09

, że w sprawie zakończonej decyzją z dnia [...] lipca 2007r. doszło do rażącego naruszenia prawa, w szczególności art. 8 k.p.a., albowiem organ oparł się na 'fałszywych wynikach...
przez Skarżącego okoliczności nie dają, w ocenie Kolegium, podstawy do przyjęcia, że w przedmiotowym stanie faktycznym organ dopuścił się rażącego naruszenia prawa...

I OSK 2623/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

niezapewnienie w postępowaniu udziału Skarbu Państwa;, 2. naruszenie art. 156 k.p.a. poprzez przyjęcie, iż doszło do rażącego naruszenia prawa, chociaż nie doszło w ogóle...
z rozprawy - pomimo niewykazania, by istniał prawny obowiązek jego przechowywania lub archiwizowania - był dowodem naruszenia prawa i to rażącego, co narusza zarówno zasadę...

VII SA/Wa 2781/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

nie można jednoznacznie przesądzić oczywistości naruszenia prawa, to nie można też mówić, że doszło do rażącego naruszenia prawa. Brak dokumentu nie może z góry przesądzać o rażącym...
naruszeniu prawa przez organ wydający decyzję podlegającą kontroli w trybie nadzwyczajnym. Wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

I FSK 1685/10 - Wyrok NSA z 2011-12-02

dalej 'Ordynacją podatkową', tj. wydanie decyzji bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu wniosku spółka stwierdziła, że brak podstawy prawnej...
środek specjalny., Natomiast rażące naruszenie prawa polegało na tym, że organy podatkowe wydając decyzję oparły swe rozstrzygnięcia na § 14 ust. 2 pkt 1 lit...

II OSK 2916/18 - Wyrok NSA z 2018-11-21

było w sposób przewlekły, a przewlekłość nie miała cech rażącego naruszenia prawa (pkt II); orzekł o oddaleniu skargi w pozostałej części (pkt III) i zasądził od Powiatowego Inspektora...
postępowania z rażącym naruszeniem prawa;, 2) zobowiązanie organu do wydania decyzji w terminie czternastu dni;, 3) przyznanie od organu na rzecz skarżącej sumy pieniężnej...

II SAB/Wr 54/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-21

. stwierdza, że bezczynność Starosty Powiatu Ś. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu kończącego...
skarżący domagał się:, 1. stwierdzenia bezczynności organu;, 2. stwierdzenia, że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3. zobowiązanie organu...

VIII SAB/Wa 87/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-17

wniosku Ł. S. z dnia [...] lutego 2016 roku; 4) stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 5) zasądza od Dyrektora Samodzielnego...
na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd uznał także, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa jest, jak stwierdził NSA...

II FSK 246/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-09

są przestępstwa popełnione z rażącym naruszeniem prawa przez funkcjonariuszy organów finansowych I i II instancji, Prokuratury oraz, że informacje o tychże działaniach...
skargi nie obciążają go winą. Ponadto wskazano, że rażące naruszenie prawa i odrzucenie skargi o wznowienie postępowania nastąpiło niezgodnie z obowiązującą procedurą...

II SA/Kr 1282/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-21

i nadbudowie budynków. Przyczyną stwierdzenia nieważności decyzji stanowiło rażące naruszenia prawa polegające na tym, że decyzja z 17 października 1980 r. skierowana...
w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu...

VII SA/Wa 33/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-20

z rażącym naruszeniem któregokolwiek z obowiązujących przepisów prawa. Z przepisów art. 156-160 kpa nie wynika bowiem jednoznaczny obowiązek wydania merytorycznego...
przez stronę we wniosku., Należy również zauważyć, że to nie błędy uzasadnienia stanowią o rażącym naruszeniu prawa w sytuacji gdy rzeczywiście eliminowane postanowienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   41