Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 950/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-13

, a jej stanowisko w tym zakresie jest odmienne, nie świadczy o jakimkolwiek naruszeniu przepisów prawa, a tym bardziej rażącym i w konsekwencji o wadliwości wydanego orzeczenia...
. O rażącym naruszeniu prawa można bowiem mówić w sytuacji, gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom...

I SA/Sz 855/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-05

ostatecznej, zarzucając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej), tj. art. 123 § 1 w związku z art. 200 § 1 Ordynacji...
podatkowego pierwszej instancji., W ocenie strony, powyższe jednoznacznie wskazuje na rażące naruszenie prawa przez uniemożliwienie podatnikowi czynnego udziału w sprawie, czym...

IV SA/Gl 110/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-02

zaskarżonej decyzji uzasadnione jest tym, że zachodzi niebezpieczeństwo spowodowania wobec skarżącego trudnych do odwrócenia skutków w postaci rażącego naruszenia prawa...
spowoduje trudne do odwrócenia skutki w postaci rażącego naruszenia prawa nie może być uznane za wypełnienie przesłanek wstrzymania wykonania skarżonej decyzji. Podnieść...

II OZ 1058/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-09

[...] zatwierdzającej skarżącej projekt budowlany zamienny budynku mieszkalnego na terenie działki nr [...] z obrębu [...] przy ul. Z. [...] w W. z rażącym naruszeniem prawa, wskazując...
, że sam fakt wydania tej decyzji z rażącym naruszeniem prawa uzasadnia odmowę wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej, do czego błędnie dopuścił...

I SA/Gl 1789/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-24

w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. z kwoty [...] zł do kwoty [...] zł wskazując, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa procesowego oraz obrazą prawa...
1 pkt 3 ww. regulacji na wystąpienie, której powoływał się wnioskodawca (decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa). Wyjaśnił, że kryterium jej zastosowania...

II FSK 1519/15 - Wyrok NSA z 2017-06-21

, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm...
, że jest ona dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 247 § 1 o.p., wskazując na rażące naruszenie prawa przez uniemożliwienie podatnikowi czynnego udziału w sprawie...

IV SA/Gl 619/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-16

wyrządzenie znacznej szkody i spowodować trudne do odwrócenia skutki 'w postaci rażącego naruszenia prawa' oraz w istocie domagała się przywrócenia sytuacji prawnej...
skarżąca -wydana z rażącym naruszeniem prawa., Wskazanie przez stronę skarżącą, że wykonanie orzeczenia może spowodować wyrządzenie znacznej szkody i spowodować trudne...

I SA/Bk 313/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-08-31

wniosek o wstrzymanie jej wykonania. W ocenie wnioskodawcy zaskarżona uchwała została wydana z rażącym naruszeniem prawa i jej wykonanie spowoduje niebezpieczeństwo...
. akt II OZ 1335/10, LEX Nr 686652, do stwierdzenia spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie jest wystarczający sam fakt wskazania na rażące naruszenie prawa...

III FSK 1056/21 - Wyrok NSA z 2022-07-20

została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 o.p., tj. z rażącym naruszeniem art. 122, art. 188 w zw. z art. 197 § 1 o.p....
. Tego rodzaju postępowanie sprzeciwia się jednak istocie stwierdzenia nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa, które winno mieć oczywisty charakter oraz pozostawać...

V SA/Wa 9/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

ta jest dotknięta którąkolwiek z wad wskazanych w art. 156 § 1 k.p.a. w tym sugerowanym przez stronę rażącym naruszeniem prawa poprzez uznanie strony za nieobecnego w toczącym...
skutkowało wydaniem powyższej Decyzji nr 3/2018 z rażącym naruszeniem prawa - podczas gdy stosownie do regulacji art. 159 § 1 k.p.a. Organ administracji publicznej, właściwy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100