Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol

II OSK 2029/13 - Wyrok NSA z 2013-12-05

(pkt 1 wyroku), stwierdził, że bezczynność Wójta Gminy U. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), wymierzył Wójtowi Gminy U. grzywnę w kwocie 1000 zł (jeden...
naruszeniem prawa oraz o nałożenie na Wójta Gminy U. grzywny. W uzasadnieniu skargi zarzuciła Wójtowi rażące naruszenie terminów do załatwiania sprawy i podejmowanie...

IV SA/Wa 2749/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-09

I instancji do wniosku, że decyzja Prezydenta Miasta P. z [...] października 2014 r., znak: [...] wydana została z rażącym naruszeniem prawa., W odwołaniu strona skarżąca...
z czym decyzja DRZGW w P. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 10 k.p.a.;, 4. postępowanie zakończone zaskarżoną decyzją DRZGW w P. stanowi próbę...

IV SA/Wa 1471/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

z rażącym naruszeniem prawa decyzji administracyjnej, jako organ nadzoru, wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji, o czym strony...
rażące naruszenie prawa., Organ odwoławczy zgodził się z oceną organu I instancji odnośnie niekompletności złożonego przez skarżącą wniosku. Podał, że pismo Wójta Gminy...

II OSK 3065/18 - Wyrok NSA z 2019-12-04

nie jest obarczona wadą rażącego naruszenia prawa z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)., Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wniósł skarżący., Decyzją z dnia...
za wydaną z rażącym naruszeniem prawa. Z uwagi na znaczny upływ czasu od daty wydania decyzji przyznającej uprawnienia osobom uprawnionym, konstytucyjne zasady...

IV SA/Wa 3228/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Prezes KZGW nie stwierdził istnienia przesłanek, o których mowa w art. 156 k.p.a., i decyzją z dnia [...] maja 2015 r. odmówił...
, przy jej wydaniu nie doszło do rażącego naruszenia prawa, skierowano ją do właściwej strony postępowania, nie była decyzją niewykonalną, nie zawiera także wad powodujących...

IV SA/Wa 2338/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-30

wnioskodawcy nabyli od [...] w [...]). We wniosku wskazano, że decyzja Starosty Powiatu [...] z dnia 25 lipca 2005 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
wydana z rażącym naruszeniem prawa, w sytuacji gdy decyzja ta nie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;, 2) art. 156...

IV SAB/Wa 757/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-21

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala skargę w pozostałym zakresie; 5. zasądza od Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody...
sprawy;, 3. stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 4. wymierzenie organowi grzywny;, 5. zasądzenie od organu na rzecz strony zwrotu...

II OSK 560/07 - Wyrok NSA z 2008-05-28

z rażącym naruszeniem prawa. Przy wydaniu tej decyzji nie naruszono w sposób rażący art. 132 k.p.a. Z akt sprawy nie wynika, aby organy państwowe, którym doręczono decyzję...
, że organ nie odniósł się do zarzutu, iż decyzja z 1983 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż nie uzyskano zgody wszystkich stron postępowania. Zdaniem...

IV SA/Wa 1736/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-10

, zarzucając jej naruszenie jego praw i błędną interpretację art. 156 § 1 kpa. Stwierdził, że decyzja Starosty [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa, zawiera...
. I. Tym niemniej brak ten i orzeczenie w decyzji o piętrzeniu wód rzeki [...], zdaniem organu odwoławczego, nie może być uznane za rażące naruszenie prawa, bowiem w czasie...

IV SA/Wa 1595/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-01

błąd logiczny, który polega na tym, iż stara się on wykazać, że rażące naruszenie prawa procesowego ma miejsce dlatego, że prowadzi do dokonanej przez niego odmiennej oceny...
nie znajdują one bezpośredniego zastosowania w polskim systemie prawa,, a tym samym nie można w ogóle mówić o rażącym naruszeniu przepisów tej, dyrektywy;, 10) organ nie znalazł...
1   Następne >   +2   +5   +10   95