Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SA/Wa 797/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

wniosku podniósł, że przedmiotowa decyzja z dnia [...] maja 2004 r., w świetle art. 156 § 1 pkt 2 i pkt 7 k.p.a. została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz zawiera...
wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. W ocenie wnioskodawcy rażącego naruszenia prawa organ dopuścił się dokonując zmiany istoty zgłoszonego znaku, czym naruszył...

VI SA/Wa 1615/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

oraz zezwolenia na import wina SOWIETSKOJE IGRISTOJE z Ukrainy, z języka rosyjskiego na język polski nie może przesądzać o rażącym naruszeniu prawa, o którym mowa w art...
dowodu na rozprawie nie powinien być podstawą stwierdzenia rażącego naruszenia prawa zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Wyjaśnił jednak, że zgodnie z protokołem rozprawy...

VI SA/Wa 1626/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-04

jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa. Wnioskodawca podniósł, iż ww., postanowienie zostało mu doręczone w dniu [...] maja 2016 r., brak doręczenia postanowienia...
stronie postępowania wnioskodawca uznał za rażące naruszenie prawa. Ponadto we wniosku zarzucono, iż Urząd Patentowy poprzez niezapewnienie wnioskodawcy, jako stronie...

VI SA/Wa 1564/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-12

wydana z rażącym naruszeniem prawa, co spowodowało konieczność usunięcia jej z obrotu prawnego., W skardze złożonej do tut. Sądu, skarżąca zarzuciła zaskarżonej w zakresie...
a przez to stanowi rażące naruszenie prawa i powoduje, że zaskarżona decyzja jest dotknięta wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 kpa;, 2) naruszenie...

VI SA/Wa 2033/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

niezgodności z prawem, tj. czy wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa), lub spełnienia innych przesłanek określonych w art. 156...
kwestionowanej decyzji a organ dokonujący nadzoru nie jest uprawniony do czynienia samodzielnych ustaleń dotyczących stanu faktycznego. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie...

VI SA/Wa 2032/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa), lub spełnienia innych przesłanek określonych w art. 156 § 1 kpa. Postępowanie takie ma odrębną podstawę prawną...
nie jest uprawniony do czynienia samodzielnych ustaleń dotyczących stanu faktycznego. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie prawa, które zaważyło na treści decyzji a katalog wad...

II GSK 875/12 - Wyrok NSA z 2013-10-08

24 stycznia 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność zaskarżonych decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa., Sąd I instancji wskazał, że zgodnie...
i jest rażącym naruszeniem prawa, co daje podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji z powodu zaistnienia przesłanki, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. W bogatym...

II GSK 2944/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

, z uwagi na stan zdrowia, nie prowadził działalności we wskazanym zakresie., W ocenie Sądu, ustalenia organu co do nieistnienia przesłanki rażącego naruszenia prawa...
, jak i wszczęcia postępowania w przedmiocie rejestracji znaków '[...]' i '[...]' na rzecz uczestnika postępowania, nie stanowią o rażącym naruszeniu prawa., Sąd stwierdził...

II GSK 777/10 - Wyrok NSA z 2011-09-15

decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na fakt, że w składzie kolegium orzekającego działała osoba nieuprawniona, tj. przedstawiciel organizacji...
sprawy nie mógł mieć zastosowania, jak wskazał Urząd Patentowy w odpowiedzi na zarzut rażącego naruszenia prawa, art. 7 ust. 1 noweli p.w.p., zgodnie z którym w postępowaniu...

II GSK 869/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

podmiotów. W związku z powyższym, decyzja o przyznaniu A. ochrony pozbawiona jest podstawy prawnej i została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
unieważnienia prawa ochronnego,, c) art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez jego błędne niezastosowanie pomimo zaistnienia przesłanki wydania decyzji z rażącym naruszeniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   35