Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II GSK 1386/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej powoływana jako: k.p.a.) przesłankę nieważności postępowania, to jest rażące naruszenie prawa...
do stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] lipca 2006 r., bowiem nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż jej treść nie pozostawała w wyraźnej i oczywistej...

II GSK 1385/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

jest podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] października 2006 r., bowiem nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż jej treść nie pozostawała...
w pierwszym z tych przepisów z uwagi na wydanie decyzji ZUS z rażącym naruszeniem prawa. Tego rodzaju zarzut - odnoszący się do meritum sprawy - nie może być uwzględniony...

II GSK 1284/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej powoływana jako: k.p.a.) przesłankę nieważności postępowania, to jest rażące naruszenie prawa procesowego. We wskazanych...
[...] czerwca 2006 r., bowiem nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż jej treść nie pozostawała w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z obowiązującym...

I FSK 716/12 - Wyrok NSA z 2013-04-23

poprzez błędną wykładnię i przyjęcie, że brak udziału strony w czynnościach postępowania, nie stanowi przesłanki 'rażącego naruszenia prawa'; art. 247 § 1 pkt 1 O.p. poprzez...
widzenia art. 247 § 1 pkt 3 O.p, tj. rażącego naruszenia prawa. Tym samym twierdzenia pełnomocnika strony, wskazujące na uchybienia Sądu, nie mogły odnieść zamierzonego skutku...

I FSK 726/12 - Wyrok NSA z 2013-04-23

i przyjęcie, że brak udziału strony w czynnościach postępowania, nie stanowi przesłanki 'rażącego naruszenia prawa'; art. 247 § 1 pkt 1 O.p. poprzez jego niezastosowanie, podczas...
, że zarzuty w postępowaniu nadzwyczajnym mogłyby być skuteczne tylko wtedy, kiedy prowadziłyby do wykazania rażącego naruszenia prawa materialnego co w rozpoznawanej...

II SA/Po 541/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-26

z [...] listopada 2013r. zarzuciła rażące naruszenie prawa, tj. art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kpa...
nieważności decyzji własnej z dnia [...] listopada 2013 r., W uzasadnieniu odniosło się do zarzutów rażącego naruszenia prawa i uznało, że decyzja z [...] listopada 2013r...

II FW 3/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-05

za rażące naruszenie prawa materialnego podatkowego., W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w dniu 21 marca 2014 r. podjęła uchwałę, w której powołując się na art. 234-236...
stosowej decyzji mającej na celu wyeliminowanie naruszenia przepisów prawa regulujących postępowanie w tym zakresie, a także wyegzekwowanie od organu podatkowego...

II GSK 1491/10 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

naruszenie prawa., Prezes ZUS decyzją z dnia [...] listopada 2009 r. - działając na podstawie art. 157 § 3 k.p.a. w związku z art. 83a ust 2, art. 83 ust 1 i art. 123...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) zarzucono naruszenie prawa materialnego z art. 83a ust.2 u.s.u.s. poprzez jego błędną wykładnię...

II GSK 2298/13 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

administracyjnymi sprawy, stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania., Ze stanu faktycznego...
przez tej organ kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego. Skarga została wniesiona po dopełnieniu wymagania określonego w art. 37 § 1 k.p.a. - wezwania do usunięcia naruszenia prawa...

I SA/Kr 356/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-09-16

wydane z rażącym naruszeniem prawa w postaci niewykonania wyroków WSA w Opolu (sygn. I SA/Op 60/19 i I SA/Op 63/19)., W odpowiedziach na skargi organ II instancji, podtrzymał...
. Niewywiązywanie się z obowiązku ustalonego przez ustawodawcę jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem prawa i norm określonych przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym...
1   Następne >   3