Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol

II SA/Go 127/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-21

jako: ustawa o świadczeniach) doprowadziło do rażącego naruszenia prawa i wydania decyzji bez odpowiedniej podstawy prawnej. Nadto strona powołując się na stanowisko...
zaskarżonej decyzji organ, powołując się na stanowisko sądów administracyjnych wyjaśnił, że naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. jest rażące w przypadku...

II SA/Wr 472/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-29

nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji, w dacie...
z treścią przepisu stanowiącego podstawę prawną rozstrzygnięcia, zatem decyzja nie jest obarczona wadą rażącego naruszenia prawa., Opisana powyżej decyzja została...

II GSK 256/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

na treść Raportu Bieżącego NFI publikującego dane o nowych członkach Rady Nadzorczej NFI P. Naruszenie zakazu łączenia funkcji organ uznał za rażące naruszenie prawa...
karą i jej wysokości. Pojęcie rażącego naruszenia prawa jest zdefiniowane w doktrynie i orzecznictwie, i nie budzi wątpliwości, że naruszenie wprost jasno sformułowanego...

I SA/Bk 539/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-15

[...]. We wniosku skarżący wskazał na rażące naruszenie prawa, tj. art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. w związku z art. 31 zq ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych...
. 1842 ze zm., dalej w skrócie: 'ustawa o COVID-19'). Nadmienił, że naruszenie prawa materialnego ma charakter rażący pomimo, iż opiera się o błędną wykładnię dokonaną...

III OZ 130/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-16

postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, poprzez brak zastosowania, podczas gdy WSA w Gliwicach trafnie dostrzegł, że organ dopuścił...
, stwierdzenie, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz odstąpienie od zasądzeni kosztów postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

III SAB/Wr 10/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-21

, a przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. oddala skargę w pozostałej części; III. zasądza od Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział...
przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2)wymierzenie Dyrektorowi Oddziału Zakładu Ubezpieczeń...

II GSK 1061/08 - Wyrok NSA z 2009-09-08

, iż decyzja z dnia [...] lipca 2003 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu...
wyjaśnił, że przesłanka rażącego naruszenia prawa, wymieniona w pkt. 2 powyższego przepisu zostaje ziszczona dopiero wówczas, gdy proste zestawienie treści rozstrzygnięcia...

VI SAB/Wa 38/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

doręczenia akt organowi, stwierdzenie, że Prezes Funduszu dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, przyznanie od Prezesa NFZ na rzecz skarżącego sumy...
sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa a także poinformowanie jej o przyczynach zwłoki i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie...

II GSK 2756/15 - Wyrok NSA z 2017-07-12

. Za podstawę takiego rozstrzygnięcia wskazano rażące naruszenie prawa w związku ze stwierdzeniem przez inny organ administracji - Zakład Ubezpieczeń Społecznych...
ubezpieczenia zdrowotnego skarżącego. Za podstawę takiego rozstrzygnięcia wskazano rażące naruszenie prawa, w związku ze stwierdzeniem przez inny organ administracji - ZUS...

VIII SA/Wa 3/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-08

tak z przepisami procesowymi, jak i z normami prawa materialnego, Sąd uznał, iż jest ono wadliwe z uwagi na rażące naruszenie w toku postępowania zakończonego wydaniem...
ich bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3.dotyczą one sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4.zostały skierowane do osoby...
1   Następne >   +2   +5   +10   100