Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Sz 571/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-19

., na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem w jej ocenie decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w wyniku czego...
wyższym, co skutkowałoby stwierdzeniem nieważności uchwał podjętych po tym terminie., Odnosząc się do zarzutu rażącego naruszenia prawa, tj. art. 2 Konstytucji, Rektor wskazał...

IV SA/Po 201/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-28

lub z rażący naruszeniem prawa i zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. W obszernym uzasadnieniu wniosku wskazał, iż decyzja narusza przepisy kpa i ustawy...
. jedynie przez z-cę przewodniczącego i sekretarza, w ocenie organu okoliczność ta nie stanowi rażącego naruszenia prawa, bowiem kwestionowana decyzja jest decyzją całej...

III SAB/Łd 26/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-30

[...] dopuścił się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala skargę w zakresie przyznania K...
. K. K. złożył wniosek do Uniwersytetu [...] o stwierdzenie nieważności decyzji Rektora UŁ z [...] gdyż została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wniosek został...

III SAB/Kr 18/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-18

postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów I. stwierdza, że bezczynność Dziekana Wydziału [...] Uniwersytetu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, II...
w postępowaniu prowadzonym przez Dziekana miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Skarżący podniósł, że pomimo upływu ponad rocznego okresu od daty uprawomocnienia...

II SA/Ke 525/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-10-06

studiów od semestru letniego w roku akademickim 2010/2011 na podstawie wniosku złożonego z uchybieniem terminu, co stanowi rażące naruszenie prawa. Zgodnie bowiem z § 33 ust...
tego wydziału - stanowi rażące naruszenie prawa., Trzecim naruszeniem prawa wskazanym przez organ II instancji było błędne powołanie jako podstawy prawnej decyzji...

III SA/Łd 60/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-17

[...] z [...] r. wywiódł J.N., zarzucając jej:, 1. błąd w ustaleniach faktycznych poprzez uznanie, że zaszło prawdopodobieństwo dotknięcia wadą rażącego naruszenia prawa;, 2...
uprawdopodobnienia rażącego naruszenia prawa;, 3. wydanie decyzji z [...] r. i podtrzymanie jej decyzją z [...] r., zmieniającej wcześniejszą decyzję ostateczną...

III SAB/Łd 29/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-13

sądowoadministracyjne; 2. stwierdza, że bezczynność Dziekana Wydziału Lekarsko - Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Ł. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza...
z rażącym naruszeniem prawa., Z przepisu tego wynika á contario, że w przypadku wydania przez organ pozostający w bezczynności decyzji, postanowienia lub innego aktu...

III SA/Łd 2/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-22

z tym istnieje prawdopodobieństwo, że decyzja przyznająca doktorantowi prawo do stypendium została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Decyzją z 9 września 2019 r...
prawnej i z rażącym naruszeniem prawa., Zaskarżonemu postanowieniu skarżący zarzucił:, 1. błąd w ustaleniach faktycznych poprzez uznanie, że zaszło prawdopodobieństwo...

II SA/Ke 616/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-10-20

miał zastosowanie art. 138 § 1 pkt 2 i 139 kpa, albowiem dopatrzył się rażącego naruszenia prawa przez organ I instancji. Mianowicie doszło do oczywistego złamania przepisów...
, co stanowi rażące naruszenie prawa. Zgodnie bowiem z § 33 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Studiów, osoba ubiegająca się o przyjęcie na odpowiedni semestr lub rok studiów przedkłada...

I OSK 1377/13 - Wyrok NSA z 2013-09-10

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572), z którego wynika, że w przypadku rażącego naruszenia prawa przez rektora, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może odwołać...
rektor jako organ jednoosobowy., W ocenie Sądu organ prawidłowo ocenił nieprawidłowości w działaniach Rektora jako rażące naruszenie prawa, upoważniające go do podjęcia...
1   Następne >   +2   +5   +10   76