Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkody górnicze X

II SA/Gl 222/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-17

o numerach ewidencyjnych: 1 i 2 - nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Obowiązki rekultywacji ciążą na przedsiębiorcy z mocy prawa, a ich konkretyzacja następuje...
z naruszeniem przepisów o właściwości;, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją...

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

ono 'wydane z rażącym naruszeniem prawa oraz przepisów Kpa' /pismo z dnia 19 stycznia 1989 r., nadane w dniu 23 stycznia 1989 r./. , Prezes Wyższego Urzędu Górniczego...
uwzględnić i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdzić nieważność decyzji z przyczyny określonej w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...

VI SA/Wa 308/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

nieważnością i rażącym naruszeniem prawa art. 106 i art. 28 kpa prawa własności i Konstytucji., 2) Minister Środowiska, Burmistrza [...] i [...] sprawę opiniowania koncesji...
[...], która została wydana z rażącym naruszeniem prawa-, 1) wydana na osoby zmarłe,, 2) z naruszeniem art. 106 kpa pominięcie przez Ministra Środowiska, Burmistrzów...

SA/Ka 767/90 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-02-13

jest zwolnione od powyższego obowiązku, bez wątpienia stanowi rażące naruszenie prawa., Odwoławcza Komisja w odpowiedzi na skargę właściwie uzasadniła te okoliczności...
on temu orzeczeniu, że zostało wydane sprzecznie z prawem, wskutek naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a w szczególności z obrazą przepisów art. 66...

III ARN 56/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-04

zarzucił rażące naruszenie art. 64 ust. 2 Prawa górniczego w brzmieniu określonym ustawą z dnia 9 marca 1991 r. W ocenie Ministra Sprawiedliwości zbudowane sieci wodociągów...
. o zmianie Prawa górniczego /Dz.U. nr 31 poz. 128/ obowiązek ponoszenia kosztów eksploatacji i remontów urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dotyczy urządzeń wybudowanych...

II SA/Sz 638/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-29

materialnego, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienie postępowania administracyjnego, jak też w przypadku naruszenia...
działek nr [...] z rażącym naruszeniem warunków koncesji z dnia [...] r. [...]. Organ ten zawiadomił również Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego o stwierdzonych...