Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol

II OSK 606/20 - Wyrok NSA z 2020-07-27

ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Uzasadniając żądanie akcentował, że nie był stroną postępowania w sprawie ustalenia spornych warunków zabudowy., W sprawie...
Kolegium przeanalizowało sprawę pod kątem tego, czy sporna decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Kolegium uznało, iż w sprawie nie doszło do rażącego...

II ONP 7/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Administracyjny orzeczenia w zakresie stwierdzenia, czy przewlekłe prowadzenie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną...
, Casus 2013, nr 69, s. 14)., Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173...

II GSK 820/13 - Wyrok NSA z 2013-06-27

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: k.p.a.) rażącym naruszeniem prawa jest oczywiste i bezsporne naruszenie przepisów prawa...
nie doszło do rażącego naruszenia prawa, zarówno w zakresie prawa materialnego jak i procesowego. Sąd wskazał, że wniosek skarżącego był przedmiotem wnikliwej analizy organu...

I FNP 5/19 - Wyrok NSA z 2019-10-30

) zarzucono rażące naruszenie prawa materialnego, tj.:, - art. 2 ust. 1 lit. a w związku z art. 14 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie...
zarzutów dotyczących rażącego naruszenia prawa unijnego., 4. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, 4.1. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku...

I FNP 7/19 - Wyrok NSA z 2019-12-17

. poz. 2325, dalej: p.p.s.a.) zarzucając rażące naruszenie prawa materialnego, tj.:, - art. 2 ust. 1 lit. a w związku z art. 14 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28...
w całości, wynikającej z rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej., Ponadto, w związku ze wskazaniem naruszenia przepisów unijnych Zarządca Sądowy wystąpił z wnioskiem...

I FNP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

z naruszeniem przepisów o właściwości, zamiast jej uchylenia i przekazania do ponownego rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, 'stanowiło rażące naruszenie prawa...
- wobec rażącego naruszenia prawa przez organ odwoławczy - spowodowało uchybienie podstawowym normom porządku prawnego, którymi są konstytucyjne zasady państwa prawa...

I OSK 501/20 - Wyrok NSA z 2020-09-25

., W uzasadnieniu skargi podniesiono, że przy wydawaniu decyzji komunalizacyjnej z [...] lutego 2009 r. nie doszło do rażącego naruszenia prawa, a ocena spornej decyzji winna...
, że decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia [...] lutego 2009 r. jest dotknięta kwalifikowaną wadą prawną, rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Sąd...

II ONP 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-25

od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności; stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; oddalił...
z prawem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2017 r., sygn. akt II OSK 911/17. W skardze tej zarzucili:, 1. rażące naruszenie norm prawa Unii...

VII SA/Wa 992/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

')., RPO zaskarżył ww. decyzję Prezesa Rady Ministrów, zarzucając jej:, '• brak podstawy prawnej oraz rażące naruszenie prawa, polegające na poleceniu Poczcie Polskiej S.A....
administracyjnych w oparciu jedynie o oczekiwane i ewentualne w przyszłości kompetencje., Prezes Rady Ministrów wydał decyzję administracyjną z rażącym naruszeniem prawa, albowiem...

II ONP 2/15 - Wyrok NSA z 2015-12-07

i przepisów postępowania, tj.:, 1) rażące naruszenie prawa unijnego poprzez zastosowanie prawa krajowego sprzecznego z prawem unijnym, w sytuacji prymatu prawa unijnego, tj...
. naruszenie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/96/WE oraz załączników do dyrektywy, w szczególności załącznika nr I B, ewentualnie, 2) rażące naruszenie prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   20