Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

III OSK 429/21 - Wyrok NSA z 2021-11-03

k.p.a. wymaga natomiast wykazania, że decyzja wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Organ prowadzący postępowanie w przedmiocie...
. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt.2 k.p.a., poprzez błędną wykładnię pojęcia rażącego naruszenia prawa, stanowiącego jedną z przesłanek z warunkujących...

I OSK 2980/15 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Pożarnej w [...] do wydania aktu; stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; wymierzył organowi grzywnę w wysokości 300 zł., W uzasadnieniu...
postępowania administracyjnego ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 2. zobowiązanie organu do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji,, 3. zobowiązanie organu...

II SA/Wa 757/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

., zarzucając im rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego., Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia [...] października 2011 r. odmówił...
się stwierdzenia nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa decyzji [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] września 2011 r...

II SA/Wa 2028/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-27

mu organy. Ponadto, zarzucił organowi rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, m.in. art. 129 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz przepisów postępowania...
decyzji, która:, wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,, wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, dotyczy sprawy już poprzednio...

II SA/Wa 661/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast w myśl art. 157 § 1 kpa, właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 kpa jest organ...
została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2 cyt. art.), dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną (pkt 3 cyt. art...

II SA/Wa 100/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-14

2012 r. z powodu rażącego naruszenia prawa. Pismo adresowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazane zostało według kompetencji do [...] Komendanta...
rażącego naruszenia prawa., W ocenie organu bezsporne jest, że zainteresowany strażak spełniał warunek określony w art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej...

VII SA/Wa 432/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

została z rażącym naruszeniem prawa, bowiem nakazuje wykonanie drogi pożarowej opierając się o przepisy, które nie mają zastosowania do istniejących już budynków...
. nie została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Odwołanie od powyższej decyzji wniosła [...] Spółdzielnia Mieszkaniowa w N. S. W uzasadnieniu...

VII SA/Wa 2365/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

., sformułowała zarzut występowania przesłanki z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. wskazując na rażące naruszenie prawa poprzez błędne zastosowanie przepisów § 18 ust. 1 pkt 1, ust. 2...
nie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. Organ nie dopatrzył się również innych wad kwalifikowanych w ww. decyzjach., Z takim orzeczeniem organu nie zgodziła się A. Sp. J...

II SA/Wa 1085/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-29

o jej uchylenie z uwagi na ogólnikowe uzasadnienie rażącego naruszenia prawa oraz oparcie decyzji na przepisach rozporządzenia ograniczających uprawnienia ustawowe., Komendant...
, że decyzja z [...] listopada 2004 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Decyzja z [...] sierpnia 2006 r. stała się przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu...

II SAB/Wa 149/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 1. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. wymierza...
nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; oddalił skargę w pozostałym zakresie., W uzasadnieniu orzeczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził...
1   Następne >   +2   +5   +10   29