Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 815/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-09

[...] maja 2006 r. nr [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 98 ust. 1 w związku z art. 99 pkt 2 i art. 92 ustawy o Straży Granicznej oraz § 2 ust. 2...
także, że zgodnie z poglądami doktryny oraz orzecznictwem, rażące naruszenie prawa występuje w przypadku naruszenia przepisu prawnego, którego treść bez zbędnych wątpliwości...

II SA/Wa 2261/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-21

[...] grudnia 2013 r. o zwolnieniu ze służby z powodu rażącego naruszenia prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż w myśl art. 45 ust. 2 pkt 11...
Granicznej z dnia [...] grudnia 2013 r. został wydany bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., W odwołaniu od powyższej decyzji...

I OSK 1211/10 - Wyrok NSA z 2011-01-13

. 139 K.p.a. i uchylił w całości zaskarżony rozkaz personalny, stwierdzając, że został on wydany z rażącym naruszeniem prawa, gdyż przyznane świadczenie zostało ustalone...
Granicznej nie przywołał w rozstrzygnięciu kwestii naruszenia przez decyzję organu pierwszej instancji interesu społecznego, a powołał się na rażące naruszenie prawa...

II SA/Wa 86/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-25

pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego we współwłasności; art. 156 § 1 pkt 2 kpa, poprzez przyjęcie, że zachodzi rażące naruszenie prawa, gdyż treść decyzji...
w przedmiotowej decyzji rażącego naruszenia prawa. Materia objęta sformułowaniem 'rażące naruszenie prawa' była już wielokrotnie przedmiotem interpretacji zarówno doktryny...

II SA/Wa 3554/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-10

o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją, skarżący podniósł, że przedstawił stosowne dowody świadczące o rażącym naruszeniu prawa materialnego...
Komendanta [...]OSG nie otrzymał żadnej propozycji innego równorzędnego stanowiska służbowego, co stanowi - w jego ocenie - rażące naruszenie prawa. Zarzucił...

II SA/Wa 2/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-13

przez decyzję organu pierwszej instancji interesu społecznego. Organ natomiast powołał się na rażące naruszenie prawa bowiem świadczenia z art. 46 ust. 4 ustawy o Straży...
skarżącego ze służby. Organ odwołał się tu więc do pojęcia 'rażącego naruszenia prawa' określonego w treści art. 156 § 1 pkt 2 kpa., W tym miejscu wskazać należy, że z rażącym...

II SA/Wa 2135/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-28

z dnia [...] lipca 2009 r. W motywach rozstrzygnięcia organ nadzorczy wskazał, iż rażące naruszenie prawa w rozumieniu 156 § 1 pkt 2 k.p.a. ma miejsce w sytuacji...
nie można zatem mówić o rażącym naruszeniu przepisów prawa., P. Z. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej powyższą decyzją podnosząc, iż błędna interpretacja...

II SA/Wa 1770/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

[...] marca 2011 r. nr [...], iż niezbędnym warunkiem uznania, że nastąpiło rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 kpa, jest stwierdzenie...
spełniona przesłanka rażącego naruszenia prawa z przepisu art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Treść wydanej przez organ decyzji z dnia [...] lipca 2004 r. nr [...] nie pozostaje...

II SA/Wa 419/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-01

, że Komendant nie wydał decyzji nr [...] z rażącym naruszeniem prawa., Od powyższej decyzji KG SG z [...] listopada 2019 r. funkcjonariusz złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie...
jako nieuzasadniony uznał zarzut co do wydania decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ jego zdaniem istniała podstawa prawna wydania decyzji a stan...

II SA/Wa 2131/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-26

), wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną (pkt 3), została...
nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, przy czym elementy tego przepisu są wobec siebie alternatywne. Z kolei...
1   Następne >   +2   +5   +10   16