Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 810/08 - Wyrok NSA z 2009-04-30

, naruszeniem prawa. O tym, czy miało miejsce rażące naruszenie prawa,, decyduje przede wszystkim oczywistość jego naruszenia i zakres wpływu tego, naruszenia...
., Sąd pierwszej instancji zaznaczył, że zgodnie z ugruntowaną linią, orzecznictwa przyjmuje się, iż 'rażące' naruszenie prawa zachodzi wówczas,, gdy treść decyzji pozostaje...

II SAB/Wa 465/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na rzecz skarżącego R. M...
i zobowiązania organu do rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni. Domagał się stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenia organowi...

II SA/Wa 1269/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

A. B. stopień nauczyciela mianowanego z rażącym naruszeniem prawa, tj. z naruszeniem art. 9b ust. 1 pkt 2 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy - Karta...
nauczyciela. Nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczycielowi nieposiadającemu wymaganych kwalifikacji stanowi rażące naruszenie prawa. Organ administracji...

II SAB/Wa 447/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-06

z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów grzywnę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych); 4. w pozostałym zakresie oddala...
dni,, 2. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności postępowania, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3. przyznał na jego rzecz sumę pieniężną,, 4...

II SAB/Wa 705/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-29

z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na rzecz skarżącego J.W. kwotę 597 (pięćset...
, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. na podstawie art. 154 § 7 P.p.s.a. o przyznanie od organu na rzecz skarżącego...

II SAB/Wa 452/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-05

miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów na rzecz A.K. kwotę 597 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych...
14 dni od dnia doręczenia organowi akt postępowania, stwierdzenie, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów...

III SAB/Gl 118/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-27

postępowania habilitacyjnego, 2) stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) oddala skargę w pozostałym zakresie, 4...
nie tylko z uchybieniem terminu ale także z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz...

II SA/Rz 93/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-06-17

. Nr [...] w sprawie nadania T.T. stopnia nauczyciela kontraktowego doszło do rażącego naruszenia prawa, wobec tego decyzja Wójta Gminy R. z dnia [...] października 2007 r...
wymienionego stopnia wydana została z rażącym naruszeniem prawa, chociaż w chwili wydawania decyzji przez Wójta Gminy R. w dniu [...] października 2007 r. skarżący spełniał...

I OSK 2661/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

i Tytułów dopuściła się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa; 2. zasądził od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na rzecz J. T. kwotę 100 złotych, tytułem zwrotu...
rażącego naruszenia prawa, gdyż w istocie przedmiotowy wniosek pozostał bez rozpatrzenia od ponad pół roku., Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wywiodła Centralna Komisja...

II SA/Sz 206/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-28

Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), co stanowi rażące naruszenie prawa i jest przesłanką do stwierdzenia nieważności decyzji., M. S. w odwołaniu...
sadów administracyjnych pogląd, że rażącym naruszeniu prawa można mówić w sytuacji, gdy określona decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w przepisie...
1   Następne >   +2   +5   +10   15