Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

III SAB/Gd 42/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-30

w terminie miesiąca od dnia zwrotu akt sprawy po uprawomocnieniu się wyroku; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala...
się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, przyznanie od organu na rzecz strony sumy pieniężnej w wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce...

II GSK 1427/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

komplementarny charakter zarzutów kasacyjnych, na wstępie odnieść należy się do najdalej idącego zarzutu, tj. wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1...
. naruszenie prawa materialnego przez nieprawidłowe zastosowanie przez WSA przepisu art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. i brak unieważnienia...

II GSK 4586/16 - Wyrok NSA z 2018-12-07

odformalizowanej decyzji Sędziego-Komisarza, podjętej i wykonanej z rażącym naruszeniem przepisów prawa upadłościowego oraz k.p.c, może wywołać skutek prawny w postaci...
rozpoznania;, naruszenie przepisów prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy, tj., VI. art. 17 ust. 2 u.b.m. i § 3 pkt 1-7 rozporządzenia, wyrażające się w odmowie...

VI SAB/Wa 57/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania, a te wady prawne miały miejsce z rażącym naruszeniem przepisów prawa,, - zobowiązanie strony przeciwnej...
o doręczenie uwierzytelnionej noty odsetkowej Nr [...] na kwotę 5,27 zł. Przedsiębiorstwo energetyczne poinformowało, że obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na sprzedawcę...

II GSK 1859/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

norm przepisanych. Wyrokowi zarzucono naruszenie:, • prawa materialnego tj.:, 1. art. 3 pkt 10 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przez poprzez błędne...
podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło...

II GSK 3721/17 - Wyrok NSA z 2020-01-30

merytorycznego rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy mogłoby pozbawić stronę prawa odwołania, stanowiłoby też naruszenie zasady dwuinstacyjności wynikającej z art., 15 kpa...
jest jego wykładania rozszerzająca. Ponadto, A. Sp. z o.o. zarzuciła również naruszenie prawa materialnego tj. art. 31 uwb, przez powoływanie także tego przepisu, jako podstawy prawnej...

II GSK 1099/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

stronę prawa odwołania, stanowiłoby też naruszenie zasady dwuinstacyjności wynikającej z art. 15 kpa - podczas, gdy wyłączną podstawą wydania decyzji kasacyjnej z art. 138...
również naruszenie prawa materialnego tj. art. 31 uwb, przez powoływanie także tego przepisu, jako podstawy prawnej dla oceny sprawy, który to przepis w ogóle nie może znaleźć...

VI SA/Wa 2517/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

warunków określonych tym przepisem i niedopuszczalna jest jego wykładania rozszerzająca., 3. naruszenie prawa materialnego tj. art. 31 ustawy o wyrobach budowlanych...
wpływu na ustalenie producenta wyrobu'., 2. rażące naruszenie art. 138 §. 2 k.p.a., poprzez uchylenie decyzji organu I instancji oraz przekazanie sprawy organowi...