Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II GW 8/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

albo SKO) z informacją, że decyzja Prezydenta z dnia 21 maja 2014 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa - ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne...
za wydobywanie kopaliny została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Następnie decyzją z dnia 30 października 2017 r. Kolegium stwierdziło nieważność decyzji Prezydenta...

II OW 22/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

administracyjnej kary pieniężnej stanowi rażące naruszenie prawa. Należy to też łączyć z formą prawną nakazów, z którym przepis prawa łączy administracyjną karę pieniężną...
represji na niewykonanie nakazów, których podstawą są przepisy materialnego prawa. Jako forma represji wymaga przy jej stosowaniu wykładni przepisów prawa, która nie tylko daje...

II OW 157/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-04

nałożenia administracyjnej kary pieniężnej stanowi rażące naruszenie prawa. Należy to też łączyć z formą prawną nakazów, z którym przepis prawa łączy administracyjną karę...
jest formą represji na niewykonanie nakazów, których podstawą są przepisy materialnego prawa. Jako forma represji wymaga przy jej stosowaniu wykładni przepisów prawa...

II OW 158/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-04

stanowi rażące naruszenie prawa. Należy to też łączyć z formą prawną nakazów, z którym przepis prawa łączy administracyjną karę pieniężną., Ustawa z 16 października 1991...
, których podstawą są przepisy materialnego prawa. Jako forma represji wymaga przy jej stosowaniu wykładni przepisów prawa, która nie tylko daje podstawy do wyprowadzenia...

II OW 104/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-04

nałożenia administracyjnej kary pieniężnej stanowi rażące naruszenie prawa. Należy to też łączyć z formą prawną nakazów, z którym przepis prawa łączy administracyjną...
jest formą represji na niewykonanie nakazów, których podstawą są przepisy materialnego prawa. Jako forma represji wymaga przy jej stosowaniu wykładni przepisów prawa...

II OW 28/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-12

[...] C. (miasto C.). W innym przypadku naruszony zostałby art. 20 k.p.a., a tak wydana decyzja przez organ I instancji obarczona zostałaby rażącym naruszeniem prawa...
pkt 3a Prawa budowlanego, jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach...

II OW 126/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

, stwierdzając przewlekłe prowadzenie postępowania z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązał Starostę B. do załatwienia wniosku J. H. z dnia 7 sierpnia 2003 r. Wojewoda Lubelski...
została przez obowiązujące wówczas przepisy prawa regulujące właściwość rzeczową organów administracji w tego rodzaju sprawach. W okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 15...

II SA/Op 411/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-05

środki określone w ustawie. Kontrola sądu polega na zbadaniu, czy przy wydawaniu zaskarżonego aktu nie doszło do rażącego naruszenia prawa dającego podstawę do stwierdzenia...
jego nieważności, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania, naruszenia prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy oraz naruszenia...

I OW 236/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

z naruszeniem prawa w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy zakończonej ostateczną decyzją Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy z dnia [..] czerwca...
z naruszeniem prawa (zwanej dalej Komisją) - w odniesieniu do postępowania w sprawie zakończonej decyzją Prezydent m.st. Warszawy z dnia [..] czerwca 2013 r...

I OW 249/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

z naruszeniem prawa w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy zakończonej ostateczną decyzją Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy z dnia [..] grudnia...
reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (zwanej dalej Komisją) - w odniesieniu do postępowania w sprawie zakończonej decyzją...
1   Następne >   2