Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

II SA/Po 676/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-09

administracji publicznej do wydania indywidualnego aktu administracyjnego z rażącym naruszeniem prawa legającym na nie wezwaniu do usunięciu braków formalnych wniosku o wszczęcie...
- postanowienie z [...] 2003 r., wydanego z rażącym naruszeniem prawa pozostaje w sprzeczności z zasadą praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa (art. 7...

III SA 457/96 - Wyrok NSA z 1997-07-09

- interpretacji zaprezentowanej przez organ I instancji zawartych umów., W odwołaniu sformułowano także drugi zarzut rażącego naruszenia przez wynik kontroli przepisów prawa...
na skargę Minister Finansów uznał skargę za bezzasadną i wniósł ojej oddalenie. Co do zarzutu rażącego naruszenia prawa procesowego przez wynik kontroli zaznaczył...

III RN 23/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-05-08

, która jako nadzwyczajny środek prawny służyć ma badaniu legalności podejmowanych orzeczeń, pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' nie obejmuje wszystkich sytuacji...
Rażące naruszenie praw, stanowiące przesłankę prawną warunkującą uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej, nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których może być sformułowany...

II SA/Ka 1759/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-07-12

rozpatrzenie odwołania wniesionego po terminie stanowi rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. W istocie rzeczy bowiem oznacza to weryfikację w postępowaniu...
decyzji. Wydana ona została z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., Z tych przyczyn należało - w oparciu o art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja...

SA/Bk 1613/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-05-25

, a jedynie własnościowe prawo do poszczególnych lokali mieszkalnych., W wywiedzionej do NSA skardze na powyższą decyzję kasacyjną Elżbieta M. zarzuciła jej rażące naruszenie prawa, tj. art...
strony a zatem przez takie, które skutecznie odwołania wywieść nie mogły, stanowi rażące naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności decyzji organu II instancji...

I OSK 71/05 - Wyrok NSA z 2005-11-24

mieszkalnego wydana w dniu 4 lutego 1974 r. przez Urząd Dzielnicowy Ł.-G. wydana została z rażącym naruszeniem prawa i jest nieważna z mocy prawa, oraz że brak było podstawy...
nie można przyjąć, iż decyzja o przydziale lokalu została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Jednocześnie trafnie wskazał, że właścicieli domu...

IV SA 1050/96 - Wyrok NSA z 1998-04-20

o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu została wydana z naruszeniem prawa a waga tych naruszeń ma cechy rażącego naruszenia prawa, powodujące nieważność...
o ustaleniu miejsca i warunków realizacji inwestycji budowlanej. W omawianej sprawie decyzji takiej do wniosku nie dołączono, co wskazuje na rażące naruszenie art. 16 ust. 3...

IV SA 2995/01 - Wyrok NSA z 2003-05-09

te stanowią podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Główny Inspektor Nadzoru...
nie wskazał na naruszenie indywidualnego interesu chronionego art. 5 prawa budowlanego, bądź naruszenie warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki...

OSK 1629/04 - Wyrok NSA z 2005-02-17

w rozumieniu tego przepisu., Skargą kasacyjną z 20 sierpnia 2004 r. zaskarżono powyższy wyrok w całości, zarzucając mu rażące naruszenie prawa materialnego przez błędną...
w niej podstawy, określające zarówno rodzaj zarzucanego zaskarżonemu orzeczeniu naruszenia prawa, jak i jego zakres., Zarzut naruszenia przez WSA w Lublinie prawa materialnego...

II SA/Kr 337/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-01-09

pozbawienie członka spółdzielni możliwości dochodzenia swoich uprawnień, wynikających z ograniczonego prawa rzeczowego, stanowi rażące naruszenie prawa., Strona przeciwna...
Z faktu, bycia członkiem spółdzielni mieszkaniowej i własnościowego prawa do lokalu nie można wywieść uprawnienia do występowania i to obok tejże spółdzielni, w sprawie...
1   Następne >   3