Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

I OSK 1490/06 - Wyrok NSA z 2007-11-08

z rażącym naruszeniem prawa - art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Kwestia rażącego naruszenia prawa, jako podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji, musi być związana...
z dnia [...] lutego 1985 roku o przydziale skarżącemu przez Dowódcę Garnizonu T. kwatery stałej w T. w budynku nr [...] przy ul. [...], z powodu rażącego naruszenia prawa...

II SA/Bd 574/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-08-01

, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., W pierwszym przypadku chodzi o wydanie decyzji w sferze wolnej od reglamentacji...
'bez podstawy prawnej' lub 'z rażącym naruszeniem prawa' było szeroko wyjaśniane także literaturze przedmiotu (np. J. Borkowski: Nieważność decyzji administracyjnej Zachodnie...

II SA/Wa 1529/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

Dowódcy Wojsk [...] z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] z powodu jego wydania z rażącym naruszeniem prawa. Wnioskodawca podniósł, iż w rozkazie tym ustalono datę zwolnienia...
zawodowych, stanowiącym podstawę prawną rozstrzygnięcia., Oceniając wysunięty przez podoficera zarzut rażącego naruszenia prawa poprzez błędnie określenie terminu...

I OSK 660/09 - Wyrok NSA z 2009-12-15

, gdyż zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem., W uzasadnieniu wyroku stwierdził, że rażące naruszenie prawa, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., na które powołuje się skarżący...
i niezapoznanie skarżącego z dokumentami sprawy dotyczącymi jego zwolnienia, nie stanowi rażącego naruszenia prawa;, 2. naruszenie przepisów postępowania, które miały...

II SA/Bd 994/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-02-19

, Sąd stwierdził, iż zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa, co skutkowało stwierdzeniem jego nieważności., Należy wskazać, iż w orzecznictwie sądów...
niniejszej ustawy nakazuje stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Rażące naruszenie prawa stanowi kwalifikowaną postać naruszenia prawa...

I OSK 381/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

oficerowi stosunku służbowego nie występują., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skarżący zarzucił rażące naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji...
wypowiedzenie mu stosunku służbowego, to decyzja w tym przedmiocie powinna być uznana za wydaną z rażącym naruszeniem prawa materialnego art. 156 § 1 pkt 2 kpa., Naczelny Sąd...

III OSK 2686/21 - Wyrok NSA z 2021-01-12

nieważności jest dotknięta ciężką, kwalifikowaną wadliwością. Zauważył, iż do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa nie jest potrzebne wyjaśnianie żadnych okoliczności...
w trybie zwykłym. Nie stanowią natomiast rażącego naruszenia prawa, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Sąd wskazał, że stanowiący podstawę decyzji Dyrektora Oddziału...

I OSK 405/06 - Wyrok NSA z 2006-11-23

jej nieważność, uznając że rażąco narusza ona prawa. Podkreślić zatem należy, że przez rażące naruszenie prawa należy rozumieć naruszenie konkretnego przepisu, który nie pozostawia...
wątpliwości, co do jego brzmienia, a sama decyzja rodzi skutki niedające się pogodzić z wymogami praworządności. Rażące naruszenie prawa zaistnieje wtedy, gdy z samego...

II SA/Sz 500/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-07

okazała się zasadna, choć nie z powodów w niej podnoszonych., W rozpatrywanej sprawie istotne dla jej rozstrzygnięcia jest rażące naruszenie prawa, które legło u podstaw...
, że decyzja Dyrektora [...] Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem utrzymała w mocy decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji...

I OSK 1540/08 - Wyrok NSA z 2009-09-23

i odszkodowania na dzień doręczenia zaskarżonej decyzji stanowi rażące naruszenie prawa. Przepis art. 37a ww. ustawy, wszedł w życie 1 lipca 2004 r., zgodnie z ustawą z dnia 16...
, iż w jego ocenie zachodzi sytuacja rażącego naruszenia prawa i interesu społecznego, a ponadto naruszenie art. 6, 7, 8 ,19 K.p.a., uzasadniając to tym, iż do dnia otrzymania decyzji...
1   Następne >   +2   +5   9