Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II OSK 1430/06 - Wyrok NSA z 2007-11-06

ją poprzedzającej nie wynika w sposób przekonujący na czym miałoby polegać rażące naruszenie prawa, którego konsekwencją był wpis prawa własności działki nr [...] na rzecz L. B...
. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. w części dotyczącej tejże działki., Zdaniem Sądu za rażące naruszenie prawa, jakiego miałby dopuścić się Burmistrz Miasta i Gminy O. L...

II OSK 2166/15 - Wyrok NSA z 2017-04-25

., Jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji jest wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Przedmiotem rozpoznania jest ustalenie, czy decyzja została...
. Przedmiotem zatem rozpoznania było ustalenie czy decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Naruszenie prawa tylko wtedy ma charakter 'rażący', gdy akt...

II OSK 1279/07 - Wyrok NSA z 2008-10-29

. wydając wspomniane wyżej decyzję dopuścił się naruszenia prawa, które można zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa, o którym mowa w treści art. 156 § 1 pkt 2 Kpa...
tak ciężką wadą, iż zachodzi konieczność uznania ich za nieważne. Rażące naruszenie prawa uznaje się w zasadzie przy szczególnie zakwalifikowanym naruszeniu przepisów...

IV SA/Wa 108/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-17

decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Ponieważ skarżąca zarzuciła w/w decyzjom rażące naruszenie prawa istotne jest zatem...
ustalenie, czy do naruszenia prawa doszło oraz czy miało ono charakter rażący., Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej stanowi wyłom w zasadzie trwałości...

IV SA/Wa 115/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-10

. akt IV SA/Wa 115/09, Przesłanką stwierdzenia nieważności rozważaną na gruncie przedmiotowej sprawy było wydanie aktu z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a....
prawa. Rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku gdy czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej oraz treść załatwienia sprawy w niej wyrażona stanowią...

II SA/Lu 39/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-07-02

się na orzecznictwo organ wyjaśnił, że rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej sprzeczności z przepisami prawa i gdy charakter tego naruszenia...
powoduje, że decyzja taka nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Cechą rażącego naruszenia prawa jest również to, że treść decyzji...

II SA/Rz 343/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-20

gruntu, który bezsprzecznie był gruntem zabudowanym. Akta sprawy takiej zgody nie zawierały, a zatem o scaleniu orzeczono z rażącym naruszeniem prawa, co uzasadniało...
się do działek poscaleniowych nr 5117 i 5118) od wady rażącego naruszenia prawa. Skoro prawo materialne wymagało takiej zgody a o zatwierdzeniu projektu scalenia orzeczono...

II SA/Rz 358/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-06-26

Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalania gruntów z rażącym naruszeniem prawa...
oznaczonej, jako działka nr 29 (obecnie działka nr 124) położonej w miejscowości wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Jednakże wobec stwierdzenia nieodwracalnych skutków...

IV SA/Wa 1851/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

scaleniowa istotnie wydana została - w zakresie wskazanym we wniosku o stwierdzenie nieważności - z rażącym naruszeniem prawa., Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji...
naruszeniem prawa., Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego wypracowało konsekwentne stanowisko odnośnie właściwego rozumienia terminu 'rażące naruszenie prawa...

II OSK 1871/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

w orzecznictwie poglądy co do przesłanki 'rażącego naruszenia prawa'., Sąd stwierdził, że kwestionowana decyzja Zarządu Gminy Kołaki Kościelne z dnia [...] września 1999 r...
się z organami, że fakt, iż dwa razy ta sama osoba podpisała się pod protokołem czy na liście obecności, nie może świadczyć o rażącym naruszeniu prawa. Osoby...
1   Następne >   +2   +5   +10   17