Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

II SAB/Bk 100/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-12-09

się bezczynności, stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny, zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania...
i czy bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Zgodnie z art. 149 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie...

II SA/Kr 1155/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-19

zarzuciła rażące naruszenie przepisów prawa tj. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, art. 27 ust. 1 ustawy...
bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. W badanej sprawie ustalono, iż nie można przyjąć, że decyzja Prezydenta Miasta K. z dnia [...] października 1992 r. wydana...

III SAB/Lu 32/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-10

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Rady Powiatu na rzecz W. P. kwotę [...]zł ([...] złotych) z tytułu zwrotu kosztów postępowania...
czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, mimo zaistnienia podstaw do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu...

I OSK 1931/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

Gmina, powołując dorobek doktryny i orzecznictwa, zakwestionowała wydanie przez Wojewodę B. decyzji z [...] stycznia 1994 r. z rażącym naruszeniem prawa. Gmina wskazała...
ostatecznego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie., W opinii skarżącej Sąd I instancji dopuścił się rażącego naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię...

I OSK 1357/06 - Wyrok NSA z 2007-09-19

, poz. 44, wyrok NSA z 9.06.1993, I SA 1729/92, ONSA 1994/3, poz. 100)., Natomiast z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wówczas, gdy decyzja została wydana wbrew...
stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązki. Wynika z tego, że cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu...

III SAB/Kr 39/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-25

Rady Miejskiej w K miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza Radzie Miejskiej w K grzywnę w kwocie 3000 (słownie trzy tysiące) złotych; V. zasądza od Rady...
, czy podjęcia czynności jak w rozpoznawanej sprawie oraz ustalenia, czy bezczynność organu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa. Konieczne zatem było zobowiązanie organu przez Sąd...

II SA/Go 243/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-25

uchwałę, w części obejmującej § 1 pkt 3, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł Prokurator Rejonowy. Zaskarżonej uchwale zarzucił rażące naruszenie prawa...
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zarzut rażącego naruszenia prawa nie był zasadny, bowiem określenie to oznacza takie naruszenie prawa...

I OSK 2188/13 - Wyrok NSA z 2015-05-07

za rażące naruszenie prawa stanowiące podstawę do stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego. Kolegium podkreśliło, że wprawdzie Kodeks postępowania...
, że organ I instancji prawidłowo przyjął, iż zaistniała określona w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. przesłanka w postaci rażącego naruszenia prawa. Za oczywiste przyjął ten Sąd...

II SAB/Ke 8/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-04-17

z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważenia, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 § 1 i 2 p.p.s.a.)., W przypadku umorzenia postępowania...
z rażącym naruszeniem prawa,, 2. umorzenie postępowania w zakresie zobowiązania organu do rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej,, 3. obciążenie kosztami...

II SAB/Wa 126/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-17

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Administracji i Cyfryzacji na rzecz strony skarżącej Z. z siedzibą w C. kwotę 340...
odpowiednich działań zmierzających do zmiany kwestionowanych przepisów. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Administracji i Cyfryzacji rażącym naruszeniem prawa jest m.in. nazwanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100