Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Wa 1587/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-09

nieważności decyzji zawiera przepis art. 156 § 1 kpa. Jedną z nich jest wymieniona w pkt. 2 ww. przepisu przesłanka rażącego naruszenia prawa., Na tle wykładni pojęcia...
'rażące naruszenie prawa' zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie ścierały się dwa poglądy dotyczące rozumienia tego pojęcia (por. wyrok NSA z dnia 28 listopada 1997 r...

I OSK 1524/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

., O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony...
, czy kontrolowana decyzja została podjęta z rażącym naruszeniem prawa nie wystarczy stwierdzenie, że dokonano błędnej wykładni prawa, ale niezbędne jest wykazanie, że przekroczenie...

I OSK 1822/11 - Wyrok NSA z 2013-04-25

nieruchomości Kielce KW (...) oraz stwierdzającą wydanie decyzji z dnia (...) kwietnia 1956r. z rażącym naruszeniem prawa i nie stwierdzającej jej nieważności z uwagi...
(...) kwietnia 1956r. i stwierdziło wydanie decyzji Prezydium MRD w Kielcach z dnia (...) kwietnia 1956r. z rażącym naruszeniem prawa. Nie orzekło jednakże...

I OSK 278/10 - Wyrok NSA z 2010-07-20

mieszkania i zamieszkiwał w lokalu należącym do jego rodziców, dlatego też przyznanie mu równoważnika stanowi rażące naruszenie prawa i konieczna stała się eliminacja decyzji...
decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.). Zestawienie przesłanek wymienionych w art. 156 § 1 K.p.a. stanowi katalog...

II SA/Wa 204/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-19

w [...] stwierdził nieważność wskazanych wcześniej decyzji Dyrektora Zakładu Karnego w [...] jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a), ponieważ przyznały...
za zajmowanie lokalu, nie zaś za posiadanie tytułu prawnego do niego. Akcentując, że interpretacja przepisów nie jest rażącym naruszeniem prawa, odwołał się do wyroków...

I OSK 138/09 - Wyrok NSA z 2009-09-30

dodatku za wysługę lat, brak jest w niniejszej sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa, na które powołuje się funkcjonariusz., Na skutek odwołania złożonego przez J...
pełnienia przez niego nadterminowej służby wojskowej i nadto przypisuje takiemu naruszeniu prawa przez organ cechę rażącego naruszenia prawa - tu wskazuje konkretne przepisy...

I OSK 867/10 - Wyrok NSA z 2010-11-03

tak dużej rozbieżności w interpretacji powołanych przepisów ustawy o Służbie Więziennej, nie można, w ocenie WSA, postawić skutecznie zarzutu rażącego naruszenia prawa...
pkt 2 k.p.a., tj. rażącego naruszenia prawa., Podstawą do zastosowania przesłanki 'rażącego naruszenia prawa', jak trafnie wskazał Sąd I instancji, jest stan prawny...

I OSK 1694/11 - Wyrok NSA z 2011-12-16

, iż w rozpoznawanej sprawie nie zostały spełnione przesłanki rażącego naruszenia prawa, tj. oczywistości naruszenia prawa, charakteru przepisu, który został naruszony...
wywiódł, iż nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa w sytuacji opowiedzenia się przez organ stosujący ten przepis w pierwszej instancji za jednym z istniejących poglądów...

II SA/Wa 2031/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-25

lokalu. Skarżący podkreślił przy tym, że rażące naruszenie prawa nie dotyczy sytuacji w zakresie interpretacji przepisów. Na poparcie swojego stanowiska, że można otrzymać...
podkreślił przy tym, powołując się na poglądy doktryny, że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wówczas, gdy wystąpiły: 'oczywista sprzeczność pomiędzy...

III SA/Łd 590/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-02-12

rażące naruszenie prawa, którego dopuścił się organ, wskazuje, iż pomimo wytycznych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, prowadzone postępowanie dyscyplinarne nadal...
stwierdził, że zaskarżone orzeczenie wydane zostało z rażącym naruszeniem przepisów prawa procesowego, a w szczególności art. 10, art. 32, art. 79 Kpa., co w myśl art. 145...
1   Następne >   +2   +5   +10   21