Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

I OSK 1803/07 - Wyrok NSA z 2008-11-28

nawet uchybienia można było zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Podkreśliła ponadto, ze zgodnie z art. 71b ust. 1 ustawy o systemie...
nie narusza. Tym bardziej nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa, tj. naruszeniu wyraźnego, niebudzącego wątpliwości interpretacyjnych przepisu prawa., W odpowiedzi...

I OSK 312/11 - Wyrok NSA z 2011-07-29

wydany z rażącym naruszeniem prawa. Uzyskanie przez nauczyciela nienależnego stopnia awansu musi skutkować unieważnieniem aktu, który został wydany z rażącym naruszeniem...
wydany z rażącym naruszeniem prawa, gdyż J. A. jako osoba nieposiadająca przygotowania pedagogicznego mogła zostać zatrudniona wyłącznie jako nauczyciel stażysta...

I OSK 398/13 - Wyrok NSA z 2014-03-28

stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa'. Organ wyjaśnił, że decyzja administracyjna dotknięta wadami wskazanymi...
się z powyższą decyzją P. K. G. wniosła odwołanie domagając się bardzo szczegółowego uzasadnienia, dlaczego naruszenie prawa uznano za 'rażące'., Zachodniopomorski Kurator...

II SA/Rz 493/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-10-05

pedagogicznego i dlatego do niej nie mógł być zastosowany art. 9a ust. 3 KN, doszło więc do rażącego naruszenia prawa, a zatem organ I instancji słusznie stwierdził...
i literatury prawniczej naruszenie prawa ma charakter 'rażący', gdy rozstrzygnięcie zawarte w decyzji, dotyczące praw lub obowiązków stron, zostało ukształtowane...

II SA/Rz 340/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-10-21

organu uzyskanie przez nauczyciela nienależnego stopnia awansu stanowi przyczynę nieważności aktu, który został wydany z rażącym naruszeniem prawa. Konkludując organ wskazał...
nieważność decyzji która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Rozumienie pojęcia 'rażącego naruszenia prawa' na które powołują...

I OSK 2641/15 - Wyrok NSA z 2017-02-23

prawa wskazując jednocześnie rażące naruszenie norm społecznych i wydanie decyzji, która może być odbierana jako próba mobbingu, dyskryminacji i deprecjacji osiągnięć...
wymogów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej w kontekście podniesionych zarzutów odnoście wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156...

I OSK 191/08 - Wyrok NSA z 2009-01-23

wydana z rażącym naruszeniem prawa. Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego dotyczyło bowiem nauczyciela stażysty ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela...
. podniosła, że organ administracji błędnie interpretuje art. 156 kpa, nie doszło bowiem do naruszenia prawa o charakterze rażącym. Skarżąca wyraziła pogląd, że art. 9b...

I OSK 251/08 - Wyrok NSA z 2009-01-27

, że z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że stwierdzenie nieważności decyzji z uwagi na jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa, wymaga w każdym przypadku...
prawa. O rażącym naruszeniu prawa można mówić w sytuacji, gdy określona decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w przepisie prawnym oraz gdy wbrew...

II SAB/Wa 299/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Szefa Służby Cywilnej na rzecz skarżącej B.B. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów...
.) bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Rażącym naruszeniem prawa jest stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań można powiedzieć, że naruszono prawo...

III SAB/Gd 156/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-12

organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji. ...
naruszeniem prawa. W dniu 12 października 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła, przekazana przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (dalej...
1   Następne >   +2   4