Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

SA/Bd 2793/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-29

, że rażące naruszenie prawa następuje wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i gdy charakter tego naruszenia...
powoduje, że owa decyzja nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Jako rażące naruszenie prawa nie należy natomiast traktować błędów...

II SA/Go 854/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-12

[...] sierpnia 2006 r. pełnomocnik skarżącej zwrócił się o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1...
w podstawie rozpatrywanej decyzji przepisu ogólnego tj. art. 21 ust.1 i 2 ustawy o Służbie Celnej stanowi rażące naruszenie prawa - przez błędne zastosowanie przepisu...

II SA/Go 53/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-05

celnego. Stopień służbowy pozostawiono bez zmian. Podstawę wniosku stanowił zarzut, iż decyzja z [...] maja 2002r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt...
, poz. 802 ze zm. - zwanej dalej u.S.C). Powołanie zatem w podstawie prawnej decyzji z [...] maja 2002r. przepisu art. 21 ust. 1 i 2 u.S.C stanowi rażące naruszenie prawa...

I OSK 2431/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

z punktu widzenia wymogów zawartych w powyższej ustawie w kontekście podniesionego zarzutu wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
., która została wydana z rażącym naruszeniem prawa, wobec czego, w myśl naruszonego przepisu, winna być stwierdzona jej nieważność., Podnosząc powyższe zarzuty, skarżący...

II SAB/Bk 160/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-04

. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. nie wymierza organowi grzywny; 5. zasądza...
miejsca z rażącym naruszeniem prawa, a nadto zobowiązał Komendanta P. Oddziału Straży Granicznej do rozpatrzenia wniosku Skarżącego w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania...

II SAB/Op 92/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-18

dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami, 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Przedmiotem...
, czy bezczynność organu miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Stosownie zaś do art. 149 § 1b P.p.s.a. sąd może też orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia...

II SAB/Op 3/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-26

30 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami, 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
). Jednocześnie, na podstawie art. 149 § 1a P.p.s.a. sąd stwierdza, czy bezczynność organu miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Stosownie zaś do art. 149 § 1b P.p.s.a. sąd...

I OSK 1450/11 - Wyrok NSA z 2012-03-27

w sposób rażący. Nadto w przedmiotowej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa procesowego, tj. art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez uznanie, że nie zaszły przesłanki...
stwierdzenia nieważności decyzji może być rażące naruszenie każdego przepisu prawa, w tym również procesowego. Musi to być jednak wada tkwiąca w samej decyzji, a tego rodzaju...

III SA/Lu 126/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-05-19

, że nie stanowiło rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa zwolnienie funkcjonariusza celnego na podstawie powyższego przepisu ustawy o Służbie...
27 marca 2008 r. Ich zgodność z Konstytucją RP dwukrotnie potwierdził Trybunał Konstytucyjny., Rażące naruszenie prawa ma miejsce, gdy istnieje podstawa prawna do wydania...

II SAB/Bk 98/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-05

, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B...
p.p.s.a. sąd miał też obowiązek oceny charakteru bezczynności. Sąd uznał, że nie nosiła ona cech rażącego naruszenia prawa. W orzecznictwie przyjmuje się, że ocena charakteru...
1   Następne >   +2   +5   +10   89