Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SA/Wa 2128/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

organu, brak jest również podstaw do uznania, że decyzje objęte wnioskiem o stwierdzenie nieważności zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. O rażącym naruszeniu...
lub gospodarcze - skutki, jakie wywołała decyzja, niemożliwe do zaakceptowania decyzji jako aktu wydanego przez organ praworządnego państwa. Rażące naruszenie prawa ma miejsce...

I OSK 2352/12 - Wyrok NSA z 2013-11-07

wadą nieważności postępowania, albowiem zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. § 52 ust. 3 w związku z § 35 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20...
powołanego rozporządzenia ., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnił, że z nieważnością decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa mamy do czynienia wówczas...

II SA/Wa 490/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

jest dotknięta naruszeniem prawa, a jeżeli tak, to czy naruszenie to ma charakter zwykły, czy rażący, bądź też, czy decyzja została wydana bez podstawy prawnej. Podał...
, że za rażące uznać należy takie naruszenie prawa, w wyniku którego powstają skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności. Decyzja jest zaś wydana...

II SA/Wa 1848/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-25

, nie ma natomiast charakteru rażącego naruszenia prawa lub braku podstawy prawnej, gdyż istotne przesłanki dla oceny zasadności ustalenia premii A. W. były ustalone i ocenione...
., Uwzględniając powyższe, organ stwierdził, iż decyzja personalna nr [...] Szefa CBA z dnia [...] grudnia 2011 r. nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa., W skardze...

II SAB/Wa 676/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-15

miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych Pan M. K. (dalej skarżący...
Wewnętrznych i Administracji jako organ rozpatrujący sprawę dopuścił się przewlekłości w prowadzeniu postępowania, a przewlekłość ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Wa 181/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-23

; 2. stwierdza, że bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Ministra Spraw Wewnętrznych...
z rażącym naruszeniem prawa,, 2) zobowiązanie organu do wydania decyzji w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia,, 3) orzeczenie o wymierzeniu organowi grzywny...

II SAB/Wa 123/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-08

Wewnętrznych i Administracji miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywnę w kwocie 1000 (tysiąc) złotych; 4...
orzekł m.in., że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, ukarał Ministra grzywną w wysokości 500 złotych oraz przyznał na rzecz skarżącego sumę...

II SA/Wa 138/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-23

. W związku z powyższym zarzut odnośnie wydania rozkazu personalnego nr [...] z naruszeniem przepisów o właściwości lub z rażącym naruszeniem prawa jest bezzasadny., Odnosząc...
pełnomocnika strony, jakoby przy wydaniu rozkazu personalnego nr [...] doszło do rażącego naruszenia prawa, poprzez naruszenie przez organ dyspozycji przepisu zawartego art. 136...

II SAB/Wa 389/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Pan T. M. (skarżący) wniósł skargę na przewlekłość prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych...
w przedmiotowej sprawie nie nastąpiło rażące naruszenie prawa, gdyż organ musi dokonać wszechstronnej analizy całego zebranego materiału dowodowego, aby merytorycznie...

II SAB/Wa 153/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

z rażącym naruszeniem prawa; 2. przyznaje B. N. od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sumę pieniężną w kwocie 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych); 3...
w niniejszej sprawie,, - stwierdzenie, że bezczynność organu miała charakter rażącego naruszenia prawa,, - zasądzenie od organu na rzecz Wnioskodawcy kwoty pieniężnej...
1   Następne >   +2   +5   11