Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

II OSK 878/10 - Wyrok NSA z 2011-05-18

opisano dotychczasowy przebieg postępowania w tej sprawie wskazując,, że kwestionowana decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 61, ust. 1 pkt 1 upzp...
zaskarżonych decyzji. Skarżący prezentował pogląd,, że skoro nie wykazano rażącego naruszenia prawa w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

tych uchybień organów jako rażące naruszenie prawa, lecz ocenił jako istotne naruszenie prawa wynikające z błędnej wykładni wyżej wskazanych przepisów ustawy. Taka...
umorzenia postępowania - M.P. nr 15 poz. 112/., Skazanie z warunkowym zawieszeniem wykonania kary ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby...

II SA 1811/84 - Wyrok NSA z 1985-02-12

jego roli w postępowaniu jest ewidentnym naruszeniem prawa., Wyżej popełnione błędy można w zasadzie sklasyfikować na pograniczu rażącego naruszenia prawa, skutkującego...

IV SA/Po 562/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-07

polskiego prawa nie uzależnia uzyskania dofinansowania wyłącznie od przypadku uzyskania tytułu mistrza w okresie wcześniejszym niż zawarcie umowy z uczniem;, 3) rażące...
prawa, jakoby Odwołujący nie posiadał kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, gdyż uzyskał tytuł zawodowy mistrza w zawodzie dekarza...

II SA/Lu 1527/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-03

w czasie prowadzenia rutynowego badania stanowi rażące naruszenie obowiązków wynikających z zasad pragmatyki zawodowej diagnostów. Skoro sprawdzenie i porównanie oznaczeń...
(jednokrotnego) przypadku naruszenia zasad podejmowania czynności diagnostycznych., Według organu odwoławczego stan faktyczny niniejszej sprawy wypełnia wszystkie wskazane...