Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I SA/Wa 2021/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

w oczywistej sprzeczności z postanowieniami dekretu i rozporządzenia, tym samym nie ma podstaw do wzruszenia kontrolowanej decyzji z uwagi na brak rażącego naruszenia prawa...
rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią zastosowanego w niej przepisu. Nie chodzi przy tym o błędy w wykładni...

IV SAB/Wa 1391/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-14

się bezczynności w rozpoznaniu odwołania, o którym mowa w pkt 1; 3) stwierdza, że bezczynność, o której mowa w pkt 2 nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4) zasądza...
z rażącym naruszeniem prawa., Przechodząc do meritum należy podnieść, że bezczynność organu administracji publicznej występuje wówczas, gdy w ustawowym terminie organ...

IV SA/Wa 163/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-01

jednej z nich nie może być oceniony jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. nawet wówczas, gdy zostanie ona później uznana za nieprawidłową...
stanowiącej park krajobrazowy na cele reformy rolnej stanowiło rażące naruszenie prawa o jakim mowa w art. 156 k.p.a. Ponadto organ nadzoru nie odniósł się do twierdzeń, że teren...

II SA/Sz 560/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-13

uwzględniony powstały od dnia śmierci K. B. udział wdowi A. B.. Wskazany akt administracyjny z dnia [...] r. został wydany z rażącym naruszeniem prawa, a konkretnie przepisów...
, że rażące naruszenie prawa w zakresie wydania aktu nadania przez organy administracji wyrażało się także w rażącym naruszeniu przepisów proceduralnych. Pominięcie w osnowie...

I SA/Wa 713/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-08

nieważności orzeczenia Starosty [...] z dnia [...] czerwca 1948 r., nr [...], jak wydanego z rażącym naruszeniem prawa., Wojewoda [...], działając na podstawie art. 156 § 1 pkt...
., podnosząc w uzasadnieniu, że Wojewoda nie miał podstaw do uznanie, że orzeczenie Starosty [...] wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa., Minister Rolnictwa...

I OSK 2026/17 - Wyrok NSA z 2019-06-25

wykonania dekretu PKWN o reformie rolnej nie stanowił rażącego naruszenia prawa. Sąd wyjaśnił przy tym, że w orzeczeniu Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 1949 r...
z rażącym naruszenia prawa, jak również nie stwierdzono by było ono obciążone innymi wadami, o których stanowi art. 156 § 1 k.p.a., to odmowa stwierdzenia...

IV SA/Wa 840/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

, organ zwrócił uwagę, że skarżąca nie sprecyzowała w czym upatruje ewentualne rażące naruszenia prawa. Minister wskazał, że sprawa ustalenia wartości nieruchomości mogła...
1977 r. mimo spełnienia przesłanki 'wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa';, 2. naruszenie przepisu prawa materialnego tj. § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów...

I SA/Wa 1987/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-06

przepisów postępowania administracyjnego, polegające na braku udziału strony w tym postępowaniu, jednakże na pewno nie można tego uznać za rażące naruszenie prawa...
tych ustaleń. Wszelkie wątpliwości co do tego, że decyzja z dnia [...] sierpnia 1962 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, należy rozstrzygać na korzyść jej legalności...

I SA/Wa 2507/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-19

zasady trwałości decyzji ostatecznych (art. 16 kpa), zaś określone w art. 156 § 1 pkt. 2 kpa rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy istnieje oczywista sprzeczność...
ustawy)., W konsekwencji, wg organu, nie ma podstaw, by uznać, że decyzja z 30 czerwca 1978 r została wydana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2...

I OSK 2363/20 - Wyrok NSA z 2021-02-22

. Minister wyjaśnił, że jeżeli przepis prawa dopuszcza możliwość rozbieżnej jego interpretacji, to wybór jednej z nich nie może być oceniony jako rażące naruszenie prawa...
stanowił park krajobrazowy, wydanie decyzji stwierdzającej przejęcie nieruchomości na cele reformy rolnej stanowiło rażące naruszenie prawa o jakim mowa w art. 156 K.p.a....
1   Następne >   +2   +5   +10   12