Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SAB/Wa 39/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz skarżącej S. S.A. z siedzibą w [...] kwotę 357 (trzysta...
UKE stanowi rażące naruszenie prawa., W uzasadnieniu skargi S. S.A. wskazała, że bezczynność Prezesa UKE trwa od dnia 17 czerwca 2011 r., tj. od daty przedstawienia...

VI SAB/Wa 40/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz skarżącej S. S.A. z siedzibą w [...] kwotę 357 (trzysta...
przez Prezesa UKE stanowi rażące naruszenie prawa., W uzasadnieniu skargi S. S.A. wskazała, że bezczynność Prezesa UKE trwa od dnia [...] czerwca 2011 r., tj. od daty przedstawienia...

VI SAB/Wa 201/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

, która miała charakter rażącego naruszenia prawa, 3. zasądza od Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz skarżącej '(...)'. z siedzibą w W. 597 (pięćset...
oraz jednocześnie stwierdzenie, że bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także zasądzenie od Przewodniczącego KRRiT...

VI SA/Wa 2078/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

można odstąpić tylko w przypadku rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu społecznego., Pierwszy z warunków odstąpienia od zakazu orzekania na niekorzyść strony...
- rażące naruszenia prawa - jest rozumiane jako przekroczenie prawa w sposób jasny, niedwuznaczny i ma miejsce wtedy, gdy łącznie zostaną spełnione dwie przesłanki. Wymogiem...

II SAB/Po 67/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-26

miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV. wymierza organowi grzywnę w kwocie [...]zł ([...] złotych), V. w pozostałej części skargę oddala, VI. zasądza od organu...
[...] [...] S.A. dopuścił się bezczynności (pkt II wyroku), która miała charakter rażącego naruszenia prawa (pkt III wyroku). O rażącym charakterze naruszenia przepisów...

II GSK 737/17 - Wyrok NSA z 2019-04-03

promieniowania anteny Stacji nadawczej. Prezes UKE uchylił zatem swoje postanowienie z 9 września 2014 r. w całości z uwagi na rażące naruszenie prawa i odmówił...
się być konieczne., W konkluzji WSA wskazał, że w przypadku postanowienia z dnia 3 lutego 2015 r. brak było podstaw do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa w postanowieniu...

VI SA/Wa 1148/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

., W dniu [...] lutego skarżący wezwał Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do bezzwłocznego usunięcia rażącego naruszenia prawa a także rozstrzygnięcia...
zwany dalej skarżącym, wniósł uchylenie zaskarżonej uchwały i zasądzenie kosztów postępowania. Podniósł zarzut naruszenia prawa procesowego tj., - art. 6 k.p.a. w zw. z art...

VI SA/Wa 601/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

prawa mamy do czynienia, gdy treść rozstrzygnięcia pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa. O rażącym naruszeniu prawa można mówić...
wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący, zarzucając naruszeniu przepisów prawa materialnego tj: przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach...

II GSK 165/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

inna nie może być w tym zakresie wydana bez rażącego naruszenia prawa., Za błędne uznano również stanowisko Sądu, odnośnie tego, że decyzja, która tylko zmienia pierwotną...
powyższy wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, opierając skargę kasacyjną na podstawie naruszenia prawa procesowego, tj. art. 133 § l p.p.s.a., mającego wpływ na wynik...

II GSK 316/13 - Wyrok NSA z 2014-05-15

uznanie, iż decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji wydana została z rażącym naruszeniem prawa skutkującym stwierdzeniem jej nieważności, tym samym błędnym uznaniu...
. na postawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenie prawa materialnego, poprzez błędną wykładnię art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez błędne...
1   Następne >   +2   4