Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

III SAB/Wr 200/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-13

. przewlekle prowadzi postępowanie; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. zobowiązuje organ...
prowadzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Wniósł o stwierdzenie, że przewlekłość ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Ol 272/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-08-21

zmiany z urzędu interpretacji prawa podatkowego wynikającej ze stanowiska wyrażonego we wniosku podatnika ze względu na rażące naruszenie art. 52 ust. 1 lit. b ustawy...
jest niewystarczające dla stwierdzenia rażącego naruszenia przepisu prawa, Dyrektor Izby Skarbowej odwołał się do słownikowej definicji pojęcia, według której 'rażący...

VI SA/Wa 994/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-06

lub zaniechania, które pozostają w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z przepisami prawa oraz, iż naruszenie obowiązków można uznać za rażące gdy było ono świadome...
, iż rażące naruszenie obowiązków stanowią wyłącznie takie działania lub zaniechania, które pozostają w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z przepisami prawa...

GSK 31/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

, zarzuciła mu rażące naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię wskutek przyjęcia, że art. 148 pkt 1 w związku z art. 147 ustawy z 21 sierpnia 1997 r...
do naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 148 pkt 1 w związku z art. 147 ustawy z 31 sierpnia 1997 r. i art. 364 § 2 k.s.h. W tej sytuacji Naczelny Sąd...

GSK 30/04 - Wyrok NSA z 2004-06-01

administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p.s.a., zarzuciła mu rażące naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię wskutek przyjęcia, że art...
uwzględniła rozmiar stwierdzonych naruszeń obowiązków określonych w przepisach prawa, wykorzystując zebrane i ocenione dowody., Sąd nie dostrzegł możliwości wzruszenia...

II GSK 2075/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

, jak i poprzedzająca ją decyzja o sprzeciwie wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa,, ii. art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21...
sprawy w jej granicach i niewykonanie obowiązku kontroli działań KNF pod względem ich zgodności z prawem;, B. naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest:, 1. art. 106...

VI SA/Wa 1706/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-04

tego, iż nie została w prawidłowy sposób doręczona pełnomocnikowi, należy uznać za rażące naruszenie prawa, co powinno skutkować uchyleniem decyzji bądź stwierdzeniem...
stwierdzenia naruszenia przepisów prawa. KNF nie podzielił argumentacji zawartej we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. W ocenie organu, z zebranego w sprawie materiału...

II GSK 3636/17 - Wyrok NSA z 2020-01-17

procesowego według norm przypisanych. Zaskarżonemu wyrokowi, na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a. zarzucono:, I. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:, 1...
dokonywania korekt, winno być uwzględnione przy wymierzaniu kary;, II. naruszenie przepisów prawa procesowego mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:, 1. art. 134 ust. 1...

VI SA/Wa 247/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

Administracyjnego w Warszawie wniosły K. z siedzibą w S. oraz S. z siedzibą w L., wnosząc o jej uchylenie., Skarżący zarzucili zaskarżonej decyzji rażące naruszenie przepisów prawa...
ubezpieczeniowej, wskutek nabycia udziałów lub praw z naruszeniem warunków, o których mowa w art. 35 ust. 2 skarżący nie będą mogli z tych udziałów wykonywać prawa głosu...

II GSK 656/13 - Wyrok NSA z 2014-07-01

go w całości i zarzucając mu naruszenie prawa materialnego, to jest:, 1) art. 56 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej poprzez jego błędną...
pieniężnej za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od R. R. R. na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego 600 (sześćset) złotych...
1   Następne >   3