Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

I SAB/Go 6/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-04

miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 3. Zasądza od Prezydenta Miasta na rzecz skarżącego kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów...
jego prawomocności; stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zasądzenie od organu na rzecz Skarżącego zwrotu kosztów postępowania...

II GSK 5093/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:, S. S.A. w W. wniosła...
sprawy z wniosku S. S.A. i stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji podkreślił, że podstawą żądania...

II FSK 692/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

zostało bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozstrzygając kwestię pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z uwagi na brak...
prawnej i w warunkach rażącego naruszenia prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie potraktował postanowienie w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku...

II FSK 2121/08 - Wyrok NSA z 2010-04-21

kasacyjnej wskazał, że skarżone postanowienie wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa bowiem postanowienie z dnia 13 grudnia 2007 r. nie zostało podatnikowi nigdy...
należy pogląd, że wskazując na nieważności decyzji (postanowienia) z powodu rażącego naruszenia prawa strona powinna wykazać, że treść aktu administracyjnego pozostaje...

II OSK 2149/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

wydanie decyzji administracyjnej; pkt 3 - stwierdzenie, że przewlekłość postępowania ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa; pkt 4 - przyznanie od organu na rzecz skarżącej...
, że przewlekłość postępowania miała miejsce bez żadnego uzasadnienia i z rażącym naruszeniem prawa; pkt 6 - zasądzenie w trybie art. 200 p.p.s.a. od organu na rzecz skarżącej...

III SA/Łd 28/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-18

z rażącym naruszeniem prawa i zasad sprawiedliwości., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. wniosło o jej odrzucenie., Wojewódzki Sąd...
, Jak wynika z uzasadnienia wniosku skarżącej z dnia 17 grudnia 2010 r. o fakcie, iż zaskarżona decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa dowiedziała się z publikacji...

I SA/Wa 86/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

. zapadły z rażącym naruszeniem prawa. Dziadkowie skarżącej P. i M. małż. D. zmarli odpowiednio w 1964 i 1960 r. W chwili wydawania zaskarżonych decyzji mama skarżącej H. T...
położonego we wsi P. o pow. [...] ha z rażącym naruszeniem prawa poprzez wadliwe przyjęcie, że gospodarstwo to leżało odłogiem i było opuszczone. Przedmiotem skargi I. D...

I SA/Gd 482/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-05

do Prezesa ARiMR o wyeliminowanie z obrotu prawnego postanowienia z 19 lutego 2010 r., albowiem zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa., Pismem z dnia 8 kwietnia...
. W konsekwencji, na skutek błędnej informacji o możliwości uchylenia zaskarżonego postanowienia poprzez stwierdzenie jego nieważności jako wydanego z rażącym naruszeniem...

II GSK 1134/17 - Wyrok NSA z 2017-09-05

wniosku wniesionego po terminie stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...
do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji z powołaniem się na rażące naruszenie prawa, które skonkretyzowało się w rozpatrzeniu przez Kolegium wniosku o ponowne...

IV SA/Wr 462/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-25

tylko, w przypadkach wyjątkowych., We wniosku o przywrócenie terminu skarżący tymczasem podnosi, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa ' przez odmowę okresu...
niejawnym sprawy z wniosku [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] 2010 r. Nr. [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   36