Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 988/20 - Wyrok NSA z 2021-02-25

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 4. zasądza od A. Sp. z o.o. w K. na rzecz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 360...
uprawomocnienia się wyroku, 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4.134,02 zł, a także 4. zasądził...

II OSK 891/13 - Wyrok NSA z 2013-09-03

postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i ewentualnym wymierzeniu grzywny stosownie do art. 149 § 2 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
I. stwierdził przewlekłość postępowania; w pkt II. stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w pkt III. wymierzył...

II SAB/Po 153/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

oraz przewlekłego prowadzenia postępowania, III. stwierdza, że bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV. przyznaje skarżącej...
sprawy w terminie oraz stwierdził, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że kwestia udzielenia zezwolenia na pobyt...

II OSK 1602/21 - Wyrok NSA z 2022-04-12

. wniosku (pkt 2) i przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 3), w pozostałym zakresie skargę oddalił (pkt 4), a także zasądził od Wojewody Wielkopolskiego...
ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, przyznania od organu na rzecz skarżącej sumy pieniężnej w wysokości 1.500 zł, przyznania od organu na rzecz skarżącej...

II OSK 20/19 - Wyrok NSA z 2019-04-02

niezałatwieniem w terminie sprawy z jego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, 2) stwierdzenie, że przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
przez Wojewodę miało miejsce z niewątpliwie rażącym naruszeniem prawa, przez które należy rozumieć oczywiste naruszenie obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 149 § 1a...

II GSK 831/16 - Wyrok NSA z 2017-02-08

postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził od Ministra Finansów na rzecz A.G. (dalej jako: skarżący, skarżący kasacyjnie) zwrot kosztów...
w zakresie orzekania w przedmiocie stwierdzenia, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 zd. drugie...

II SAB/Gl 14/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-31

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zasądza od Prezydenta Miasta K. na rzecz skarżącej Spółki kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...
. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) nie wynika, by stwierdzenie czy przewlekłe prowadzenie postępowania z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Wr 41/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-23

W. prowadził postępowanie w sposób przewlekły; II. stwierdza, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. dalej idącą skargę oddala; IV. zasądza...
o stwierdzenie, że Prezydent W. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznanie...

II OSK 2166/13 - Wyrok NSA z 2013-12-06

, że miało to miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Pismem 16 października 2012 r. pełnomocnik M. Sp. z o.o. w Warszawie wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
było przewlekle, a przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta Katowice wniósł o jej oddalenie...

IV SAB/Gl 45/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-26

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; 4) zasądza od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w R. na rzecz...
do załatwienia sprawy, jednakże okoliczności te nie wystarczają do uznania, że przekroczenie terminu miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wynikająca z akt sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100