Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I OSK 1961/20 - Wyrok NSA z 2021-01-19

nr [.] (obecnie działki nr [..] i nr [..]) z obrębu [..], powstałej z przejętej działki nr [..]. Skarżący podniósł, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
sprawę z punktu zaistnienia przesłanki wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, Sąd podkreślił, że nie każde naruszenie prawa ma charakter rażący. Naruszenie...

I OSK 164/15 - Wyrok NSA z 2017-01-12

§ 1 pkt 1 K.p.a., lecz upływ czasu uzasadnia stwierdzenie wydania jej z naruszeniem prawa. Natomiast nie podzielił zarzutu rażącego naruszenia prawa orzeczeniem...
z [...] maja 1950 r. poprzez wadliwe przyjęcie, iż dokument nadania ziemi z dnia [...] maja 1946 r. jest dotknięty wadą rażącego naruszenia prawa. W tym zakresie podtrzymał...

IV SAB/Wa 65/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-28

z rażącym naruszeniem prawa; IV. zasądza od Ministra Finansów na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta [...] kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art.149 § 1a p.p.s.a.). O tym, czy stwierdzona przewlekłość miała charakter kwalifikowany, będą decydowały okoliczności...

I OSK 900/16 - Wyrok NSA z 2018-03-07

[...] lipca 2014 r. stwierdził nieważność decyzji dotychczasowej, dopatrując się rażącego naruszenia prawa polegającego na uchybieniu przepisom postępowania, a to 5, art. 71 § 1...
się w uznaniu, że nie zaszły przesłanki wskazane w tym przepisie i w konsekwencji uznanie, że decyzja dotychczasowa nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, art. 2 ustawy, art...

I OSK 53/15 - Wyrok NSA z 2017-01-12

. Ta okoliczność, jak podał, wyczerpuje przesłankę rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., Powyższa decyzja ostateczna stała się przedmiotem skargi K. G...
., która zarzuciła jej naruszenie prawa materialnego i procesowego, dowodząc wadliwości przyjęcia rażącego naruszenia prawa aktem nadania ziemi. Wskazała na wątpliwości...

I OSK 2064/15 - Wyrok NSA z 2017-05-18

- [...] nie spełniało kryteriów warunkujących jego nacjonalizację, a zatem, że orzeczenia nacjonalizacyjne zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., W skardze do sądu...
na skutek niestwierdzenia nieważności decyzji, chociaż zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, gdyż nie zawierają oznaczenia stron postępowania, mimo że element ten stanowi...

I OSK 1027/15 - Wyrok NSA z 2015-11-03

wydana z rażącym naruszeniem prawa. Z akt sprawy nie wynika, aby Wojewoda podjął starania celem zgromadzenia akt postępowania zwyczajnego, zakończonego decyzją o wykupie...
, że decyzja Wojewody Katowickiego z dnia [...] października 1998 r. obarczona jest rażącym naruszeniem prawa, ponieważ decyzja ta nie jest obciążona żadną wadą prawną...

I SA/Wa 858/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-17

., stanowiących własność J. i A. C. oraz [...] [...] (pozycja [...]) gm. kat. K. stanowiących własność A. C., nie stanowią rażącego naruszenia prawa, które skutkowałyby...
parcel gruntowych i ich powierzchni oraz przejmowanych budynków mieszkalnych i gospodarczych nie można utożsamiać z rażącym naruszeniem prawa, w sytuacji gdy:, a) odnośnie...

IV SA/Wa 1620/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-10

było podstaw do uznania, że kwestionowana decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa., A. D. i J. G., działając przez ustanowionego pełnomocnika adwokata A. I. złożyły...
odwołanie od decyzji Wojewody [...]. Skarżące podniosły przy tym, że kwestionowana decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na naruszeniu przepisów...

I SAB/Wa 427/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-17

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuścił się przewlekłości w prowadzeniu postępowania, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Ministra Rolnictwa...
, stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   30