Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

IV SA/Wa 177/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-09

(...) maja 1948r. dopuścił się naruszenia prawa, które można zakwalifikować jako 'rażące naruszenie prawa', o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 kpa, czy jako 'naruszenie prawa...
wydano z rażącym naruszeniem prawa, tj. przepisów dekretu z dnia 16 grudnia 1918 roku w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dz.U. nr 21, poz. 67) w brzmieniu...

III SA 311/94 - Wyrok NSA z 1994-11-23

oraz niewykazania na czym w rozpoznawanej sprawie polegało rażące naruszenie prawa,, 2/ naruszenie w toku postępowania zakończonego zaskarżoną decyzją - o ile tak to można nazwać...
, gdy zaprezentowano w nim określoną wykładnię powołanych w tym wyroku przepisów., Tymczasem, zgodnie z orzecznictwem sądu administracyjnego za 'rażące naruszenie prawa...

III SA 1062/94 - Wyrok NSA z 1995-06-28

była wadą nieważności określoną w art. 156 par. 1 pkt 4 Kpa; utrzymująca nieważną decyzję decyzja Komendanta Głównego Policji została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
. pełnomocnik skarżącej spółki podniósł, że zaskarżona decyzja i utrzymana przez nią w mocy decyzja organu I instancji zostały wydane z naruszeniem art. 11 ustawy o broni...

I SA/Wa 1280/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-30

[...] grudnia 1995 r. wydanej z rażącym naruszeniem prawa przez Zarząd Miasta W. w formie uchwały Nr [...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia...
na rzecz P. P. prawa użytkowania wieczystego gruntu i o sprzedaży budowli znajdujących się na tym gruncie. Skarżący zauważył, że w przedmiotowej uchwale nie mówi...

I SA/Sz 727/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-03-21

naruszeniem prawa, bowiem postępowanie restrukturyzacyjne wszczęte na wniosek P. SA winno było zostać umorzone jako bezprzedmiotowe., Rozpatrując z kolei sprawę...
jej niezgodności z prawem. Domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Burmistrza Miasta i Gminy, skarżący zarzucił im naruszenie przepisu art...

II SA/Po 422/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-03

sprawy przez organ II instancji, albowiem rozpatrzenie odwołania niepochodzącego od osoby uprawnionej do reprezentacji strony stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu...
naruszenie przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania oraz podniosła, że zgodnie z art. 37a ust. 7 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji...

FSK 57/04 - Wyrok NSA z 2004-05-24

'zapożyczonymi' z wcześniej wniesionej rewizji nadzwyczajnej., Za uzasadniony należało uznać zarzut naruszenia wskazanych w pkt 1 skargi przepisów prawa materialnego - to jest art...
przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271/. Podatnik podniósł zarzuty rażącego naruszenia:, 1/ art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

IV SA 285/93 - Wyrok NSA z 1994-02-21

ustalenia nie były wystarczające do stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu z powodu rażącego naruszenia art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie...
wykazania, że nastąpiło rażące naruszenie art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy wywłaszczeniowej, uzasadnienie zaskarżonej decyzji podkreśla, że z akt sprawy nie wynika...

III ARN 72/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-20

rewizję nadzwyczajną, w której zarzucił temu wyrokowi rażące naruszenia art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz...
z jednoczesnym błędnym zastosowaniem prawa materialnego, a w szczególności par. 62 ust. 1 pkt 8 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r...

III RN 29/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-06-17

podatkowych., Wyrokowi powyższemu zarzucił rażące naruszenie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm...
przez organ podatkowy., Wedle poglądu rewizji nadzwyczajnej, wyrok ten rażąco narusza powołane na wstępie przepisy prawa. Rewidujący stwierdza, iż sąd orzekający, całkowicie...