Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 540/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-16

przedmiotowego postanowienia z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu wskazała, że organ podatkowy w sposób rażący naruszył art. 239b § 2 Ordynacji podatkowej...
;, 2.została wydana bez podstawy prawnej;, 3.została wydana z rażącym naruszeniem prawa;, 4.dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;, 5.została...

I SA/Po 1583/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-16

pełnomocnik wskazał, że rażące naruszenie prawa polegało na nieuwzględnieniu zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
nieważności decyzji z dnia [...]. W uzasadnieniu organ podatkowy wskazał, że pojęcie 'rażące naruszenie prawa' powoduje, iż stwierdzenie nieważności decyzji...

I OSK 709/08 - Wyrok NSA z 2009-04-01

publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast przedmiotem postępowania w sprawie o stwierdzenie...
według art. 156 § 1 pkt 2 Kpa jest tylko rażące naruszenie prawa - w sytuacji gdy w ogóle nie doszło do naruszenia prawa. W szczególności nie mógł być uwzględniony zarzut...

I OZ 766/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-07

i rażącego naruszenia prawa postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wr 232/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił...
organu i rażącego naruszenia prawa., W uzasadnieniu tego postanowienia wskazał, iż pismem z dnia (...) marca 2009 r. Z.B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Lu 134/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-05

z dnia [...] marca 2012 r. Decyzji tej zarzucił rażące naruszenie prawa polegające na zmianie decyzji z dnia [...] listopada 2008 r. z datą wsteczną tj. od [...] stycznia...
o właściwości;, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;, 4) została...

I SA/Kr 85/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-19

mu rażące naruszenie prawa., Burmistrz Miasta Gorlice działając w imieniu wierzyciela w piśmie z dnia 12 lipca 2021 r. wezwał zobowiązaną Spółkę do sprecyzowania treści...
, ale jest to zarzut do tytułu wykonawczego, jako rażąco naruszającego prawo - cyt. '[...] wnoszę Zarzuty do w/w Tytułu Wykonawczego, któremu zarzucam rażące naruszenie prawa...

I SA/Wr 1296/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-03

w D. z 1.06.2015 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, w szczególności art. 73 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 OP oraz art. 75 § 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 79 § 2 OP...
zostać uznane za mające charakter rażącego naruszenia prawa, uzasadniającego stwierdzenie nieważności wydanego rozstrzygnięcia., 2. Zarzuty zawarte w skardze., W skardze z 2...

IV SAB/Po 65/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-04

. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Burmistrza Miasta T. na rzecz S. J. kwotę [...]zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa Sąd uznał, że naruszenie prawa w tym zakresie nie miało charakteru rażącego. Dla oceny, czy w sprawie wystąpiła kwalifikowana forma...

IV SA/Wr 232/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-22

bezczynności organu i rażącego naruszenia prawa postanawia oddalić wniosek. Pismem z dnia 27 marca 2009 r. Z. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu...
skargę na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie żądania odszkodowania z tytułu bezczynności organu i rażącego naruszenia prawa., Jednocześnie, w skardze Z. R...

IV SA/Wr 189/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-20

, nie została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, nie dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, nie została skierowana...
decyzji, które:, 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   77