Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SAB/Łd 135/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-10

, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3...
prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; pkt 4 - przyznanie w trybie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

I SA/Gl 924/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-10

również ustawa), w związku z art. 7, art. 94 Konstytucji RP stanowiącą rażące naruszenie prawa poprzez ustanowienie w § 4 zaskarżonej uchwały, że na wniosek dłużnika należności...
. 59 ust. 1 i 2 ustawy w związku z art. 7 i art. 94 Konstytucji RP stanowiącą rażące naruszenie prawa poprzez ustanowienie w § 5 ust. 1 zaskarżonej uchwały, że na wniosek...

I SA/Gl 18/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-02

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą rażące naruszenie prawa poprzez określenie w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 uchwały, iż należność może być umorzona...
o finansach publicznych w zw. z art. 7 i art. 94 Konstytucji RP stanowiącą rażące naruszenie prawa poprzez sformułowanie w § 3 ust. 1 zaskarżonej uchwały, iż w przypadkach...

III SA/Gd 681/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-09

naruszenia prawa:, - rażące naruszenie art. 40 ust. 1 i art. 42 u.s.g., art. 4 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz...
prawa miejscowego, gdyż zawiera ona normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, rażące naruszenie prawa tj. § 137 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów...

IV SA/Po 322/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-27

w Poznaniu zarzucając jej rażące naruszenie prawa t.j. art. 4 § 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy polegające na nieuprawnionym:, • modyfikowaniu w §5 uchwały przepisów ustawy...
podniosła, że późniejsze orzecznictwo, na która powołuje się skarżący, nie powoduje z mocą wsteczną uznania za rażące naruszenie prawa uchwał podjętych wcześniej. Rada Gminy...

II SA/Ol 717/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-11-09

jego niewłaściwe zastosowanie i sporządzenie załącznika graficznego do ustawy z rażącym naruszeniem prawa w sposób nierzetelny i ogólnikowy, pozostawiający wątpliwości...
geodezyjnych do opracowania planu, brak ustalenia zakresu niezbędnych prac planistycznych, co poskutkowało rażącym naruszeniem prawa;, Podając, że skarżący jest właścicielem...

III SA/Gd 693/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-05

Rady Miejskiej z dnia 21 października 2010 r. nr [...] wnosząc o stwierdzenie jej nieważności., Zaskarżonej uchwale Prokurator zarzucił:, - rażące naruszenie prawa...
, że uchwała jest aktem prawa miejscowego, gdyż zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym;, rażące naruszenie prawa, to jest § 137 załącznika do rozporządzenia Prezesa...

FSK 1188/04 - Wyrok NSA z 2004-11-18

ogłoszenia. Wprowadzenie stawek podatku, które obowiązywały od 30 listopada 2002 r., uchwałą z dnia 29 listopada 2002 r. stanowi w ocenie Sądu rażące naruszenie prawa...
poz. 1271 ze zm./ wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego., Zaskarżonemu wyrokowi wnoszący skargę kasacyjną zarzucił:, - rażące naruszenie prawa...

II SA/Kr 396/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-27

wodociągowych i kanalizacyjnych., W ocenie strony skarżącej, zaskarżona uchwała w zakresie określonym w petitum skargi została podjęta z rażącym naruszeniem prawa. Zaskarżona...
strony skarżącej zaskarżona uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa tj. bez wystarczającej podstawy prawnej i na podstawie delegacji zawartej w uchwale organu...

IV SA/Po 93/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-25

ust. 4, 5 i 6., Zaskarżonej Uchwale Prokurator zarzucił rażące naruszenie prawa, tj. art. 4 ust. 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw...
przez organ nadzoru - Wojewodę Wielkopolskiego (dalej: 'Wojewoda'). Podkreślono, że o 'rażącym naruszeniu prawa' decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100