Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II GSK 2957/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania zaskarżonej decyzji, Minister nie stwierdził rażącego naruszenia prawa, które skutkowałoby stwierdzeniem nieważności decyzji...
publicznej stwierdza nieważność decyzji wydanej bez podstaw prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wyjaśnił, że decyzja, która nie zawiera powołania podstawy prawnej...

VI SA/Wa 1703/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

(stosownie do tego przepisu organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Według...
wnioskodawców rażące naruszenie prawa wyraża się w wydaniu Koncesji na podstawie wniosku niespełniającego wymogów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze...

II GSK 1150/19 - Wyrok NSA z 2022-12-06

nie nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), którego skarżący upatrywali w wydaniu koncesji bez dokumentu potwierdzającego istnienie po stronie...
. 156 § 1 pkt 5 k.p.a., tj. regulacji statuujących jako przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji trwałą niewykonalność decyzji z rażącym naruszeniem prawa...

II GSK 725/10 - Wyrok NSA z 2011-06-28

skargę B. J. nie podzielił jego stanowiska, że koncesja spełnia przesłanki z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Według Sądu I instancji rażące naruszenie prawa - w rozumieniu ww...
stanowisko skarżącego, o rażącym naruszeniu prawa przy wydawaniu koncesji nie znajduje uzasadnienia. Sąd zwrócił uwagę, że dopiero w obecnym stanie prawnym, zgodnie z art...

II GSK 534/10 - Wyrok NSA z 2011-05-11

w W. oddalając skargę K. J. nie podzielił jego stanowiska, że koncesja spełnia przesłanki z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Według Sądu I instancji rażące naruszenie prawa...
stanowisko skarżącego o rażącym naruszeniu prawa przy wydawaniu koncesji nie znajduje uzasadnienia. Sąd zwrócił uwagę, że dopiero w obecnym stanie prawnym, zgodnie z art...

II SA/Ol 323/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-16

.. Wskazał on, że rażące naruszenie prawa jest zjawiskiem o charakterze wyjątkowym i brak jest podstaw do sformułowania takiego zarzutu wobec postanowienia Wójta Gminy. Kolegium...
aby można było mówić o rażącym naruszeniu prawa. Działalność gospodarcza, o którą ubiegał się skarżący to działalność polegająca na wydobywaniu kopalin ze złóż. Treść przepisu na mocy...

II SA/Ol 102/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-31

się w kategorii rażącego naruszenia prawa, dlatego, że nie można dostrzec sprzeczności między rozstrzygnięciem, a stanowiącymi jego podstawę przepisami prawa materialnego...
stwierdzenie, że postanowienie Wójta Gminy A z dnia '[...]' wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa,, c) art. 156 § 2 k.p.a. poprzez stwierdzenie nieważności postanowienia...

VI SA/Wa 738/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...], na którą powoływały się strony wskazał, iż zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny i orzecznictwa rażące naruszenie prawa...
decyzji, która: 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy...

VI SA/Wa 736/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...], na którą powoływały się strony wskazał, iż zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny i orzecznictwa rażące naruszenie prawa...
decyzji, która: 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy...

VI SA/Wa 737/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...], na którą powoływały się strony wskazał, iż zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny i orzecznictwa rażące naruszenie prawa...
decyzji, która: 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   17