Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

III SAB/Gd 49/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-10

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji...
zobowiązany był również stwierdzić, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Stosownie bowiem do treści art. 149 § 1a p.p.s.a. uwzględniając skargę...

III SAB/Gd 52/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-26

z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz E. K...
, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Stosownie bowiem do treści art. 149 § 1a p.p.s.a. uwzględniając skargę na bezczynność sąd jednocześnie stwierdza...

III ARN 93/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-05-14

przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który zarzucił mu rażące naruszenie prawa oraz interesu Rzeczypospolitej Polskiej przez obrazę następujących przepisów prawa...
jest zarzut, iż w następstwie zaniechania dokonania tej czynności doszło jakoby do rażącego naruszenia prawa., Rewizja nadzwyczajna nie stawia zarzutu, iż wyrok Naczelnego...

II SAB/Ol 30/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-08

prawomocnego wyroku wraz z aktami; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Z przekazanych akt administracyjnych wynika, że przedmiotem...
organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Sądu, omówiona bezczynność nie miała miejsca z rażącym...

II SAB/Ol 6/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-10

14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
prawa. W ocenie Sądu, omówiona bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W rzeczonej sprawie nie zachodzi przypadek oczywistego lekceważenia skarżącego...

II SAB/Ol 80/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-26

, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Sądu, omówiona bezczynność nie miała miejsca...
z rażącym naruszeniem prawa. W rzeczonej sprawie nie zachodzi przypadek oczywistego lekceważenia skarżącego i braku woli załatwienia sprawy, które można byłoby rozpatrywać...

SA/Rz 1852/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-02

., Pozostałe zarzuty skarżącej są chybione., Rażące naruszenie prawa materialnego ma miejsce tylko wtedy, gdy treść określonego przepisu nie budzi żadnych wątpliwości...
i zarzuciła, iż została wydana z rażącym naruszeniem przepisów procesowych, a w szczególności art. 7, 77, 156 § 1 pkt 1 i 156 § 1 pkt 2 K.p.a. oraz z rażącym naruszeniem...

I OSK 175/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

do rażącego naruszenia prawa do obrony M. M. przez organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne, podnoszonego w wystąpieniu pełnomocnika skarżącego, a pewne nieprawidłowości...
dyscyplinarnych, podczas gdy wnikliwa analiza materiału dowodowego winna prowadzić do wniosku, że brak profesjonalnego obrońcy był podstawą rażącego naruszenia prawa...

SA/Lu 572/85 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1985-12-16

do Naczelnego Sądu Administracyjnego, domagając się stwierdzenia jej nieważności jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności art. 12 ustawy z dnia 16...
września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych /Dz.U. nr 31 poz. 214/. Rażącego naruszenia przepisów prawa skarżąca dopatruje się w tym, iż decyzja organu I instancji...

II SA 1640/92 - Wyrok NSA z 1992-11-06

lub zakazowi ustawowemu decyzja musiałaby być uznana w takiej sytuacji za nieważną, jako wydana z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 1 Kpa/. Skoro w rozpoznawanej...
Udzielenie stronie mylnej informacji o przepisach prawnych dotyczących załatwianej sprawy stanowi wprawdzie naruszenie przepisów prawa /art. 8 i art. 17 ustawy z dnia 16...
1   Następne >   3