Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

IV SA/Wr 489/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-15

i gwarancje procesowe obywatela i musi być ocenione jako rażące naruszenie prawa., Kontrolowane przez Sąd postępowanie toczyło się w trybie wznowieniowym i dotyczyło...
z nich będzie skutkować pojawieniem się nowej sprawy. Jej rozpoznanie i załatwienie przez organ II instancji stanowiłoby rażące naruszenie prawa (zob. G. Łaszczyca, Komentarz do Kodeksu...

II SAB/Wa 276/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-30

miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W przypadku, o którym mowa w § 1, Sąd może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny...
nie miał również podstaw do stwierdzenia, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie przez niego postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz do wymierzenia organowi...

SA/Bd 3325/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-04-14

z rażącym naruszeniem prawa, ewentualnie o jej uchylenie, jako wydanej z naruszeniem przepisów postępowania oraz o stwierdzenie nieważności decyzji Dowódcy JW...
[...], uchylającej zaskarżoną decyzję, jako wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Wniósł także o nakazanie zwrotu kwoty [...] zł wraz z odsetkami ustawowymi...

SA/Kr 162/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-03-27

rozpoznających sprawę; orzeczenia podpisane przez inne osoby lub przez niektórych tylko członków komisji są dotknięte wadą nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa...
rozpoznających sprawę; orzeczenia podpisane przez inne osoby lub przez niektórych tylko członków komisji są dotknięte wadą nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa...

III SA/Lu 463/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-19

Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach., W niniejszej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) przez organ...
, że zaskarżona decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, a mianowicie przywołanych wcześniej przepisów art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 1, 2 i 3 ustawy o powszechnym...

II SA/Wa 1148/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-08

, jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (por. B. Adamiak i J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz, wyd. C.H. Beck, wydanie...
, że orzeczenie to, wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa. ale rozpoznając odwołanie od tego orzeczenia wydał w istocie zupełnie nowe orzeczenie, pozbawiając tym samym...

II SA/Rz 558/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-28

kontroli Sąd stwierdził, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane, z rażącym naruszeniem prawa, a zatem z wadą wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Prawem materialnym...
administracyjną, wydaną przez organ, którego skład narusza przepisy prawa, uznać należy za wydaną z rażącym naruszeniem prawa - art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (vide: NSA wyrok z dnia...

II SA/Bd 789/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-11-10

z rażącym naruszeniem prawa., Mianowicie odwołanie złożone przez J. B. zawierało zarzut skierowany wyłącznie co do tej części orzeczenia, w której Terenowa Wojskowa Komisja...
, w części nie będącej przedmiotem odwołania - jest wydane z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa)., W konsekwencji należało w myśl art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z dnia...

II SA/Bd 121/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-04-12

terminów. Rozpoznanie odwołania, po upływie terminu jego wniesienia, stanowi rażące naruszenie prawa skutkujące nieważnością., Odwołanie w tej sprawie zostało wniesione 1...
.), sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołana podstawą prawną., Kontrola akt sprawy wykazała naruszenie...

IV SA/Wr 70/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-05

wnioskodawcy do orzekania w celu zmiany kategorii zdrowia., Skargę na powyższą decyzję wniósł J. D. Zaskarżonej decyzji zarzucił rażące naruszenie prawa. W związku...
prawa, gwarantowanego przez art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zarzucił ponadto naruszenie Konstytucji R.P. w zakresie naruszenia zasady sprawiedliwości...
1   Następne >   +2   +5   8