Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol

III SA/Kr 810/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-29

SKO w dniu [.....] 2013r. wydało opisaną na wstępie decyzję stwierdzającą nieważność własnej decyzji z dnia [.....] 2013r., gdyż zapadła z rażącym naruszeniem prawa...
, co stanowi przesłankę określoną przepisem art.156 § 1 pkt. 2 K.p.a., Rażącego naruszenia prawa organ upatruje w tym, że przyznanie A. L. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

I OSK 1611/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. wbrew art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wbrew stanowisku wyrażonemu w uchwale...
na okres od 1 grudnia 2014 r. do 31 października 2015 r. jest wydana z rażącym naruszeniem prawa. Powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne organ podkreślił...

II SA/Sz 500/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-29

Prokuratury Rejonowej złożył sprzeciw od decyzji Prezydenta, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, tj. art. 107 § 1 i § 4 kpa, art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2...
[...] r. w zaskarżonej części. Kolegium uzasadniło w decyzji, że o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić, co do zasady, w przypadku wybrania jednej z wykładni...

II SA/Sz 499/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-08

Prokuratury Rejonowej złożył sprzeciw od decyzji Prezydenta, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, tj. art. 107 § 1 i § 4 kpa, art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 i ust...
S. z dnia [...] r. w zaskarżonej części. Kolegium uzasadniło w decyzji, że o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić, co do zasady, w przypadku wybrania jednej...

II SA/Lu 420/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-28

w Lublinie o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji. Wnioskodawca zarzucił, że rozstrzygnięcie to zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, a tym samym obarczone...
w sytuacji, gdy w sprawie zachodziły wszystkie pozostałe przesłanki uzyskania prawa do tego świadczenia, stanowiło rażące naruszenie prawa., Po rozpatrzeniu opisanego...

I OSK 244/19 - Wyrok NSA z 2019-12-10

z kwalifikowanych wad wymienionych w art. 156 § 1 K.p.a., a w odniesieniu do przesłanki określonej w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. wskazało, że 'rażące naruszenie prawa' zachodzi wtedy...
ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem SKO decyzja Kolegium nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem rozbieżności w wykładni...

II SA/Go 414/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-14

wskazało, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić, gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w przepisie prawnym. Rażące naruszenie prawa...
rozróżnienia pojęć 'naruszenia prawa' i 'rażącego naruszenia prawa' oraz konsekwencję prawne z tym związane, a w szczególności, że tylko to ostatnie może stanowić podstawę...

I SA/Wa 304/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

przewidzianych w kpa lub w ustawach szczególnych. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej...
tu o błędy w wykładni prawa, ale o niedopuszczalne przekroczenie prawa. Przy czym rażące naruszenie prawa, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa, stanowi kwalifikowaną...

IV SA/Gl 1039/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-15

się stwierdzenia nieważności powyższej decyzji, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem powinna otrzymać pomoc pieniężną od dnia umieszczenia wnuczki...
z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych. W uzasadnieniu organ wskazał, iż rażące naruszenie prawa ma miejsce wówczas, gdy treść kontrolowanej decyzji...

II SA/Łd 1055/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-03-14

okresu, o którym mowa w § 1 ww. ustawy, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Kolegium wskazało następnie, że z rażącym naruszeniem prawa nie można utożsamiać każdego...
naruszenia prawa. Rażące naruszenie prawa to wada oczywista i niedająca się pogodzić ze standardami państwa prawnego. Rażące naruszenie prawa to naruszenie tzw. kwalifikowane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100