Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

V SA/Wa 330/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

. decyzji Kierownika Biura Powiatowego, wskazując iż w sprawie należy ustalić czy decyzja ta jest obarczona wadą rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 156 §1 pkt 2...
jak i niekorzyść producenta rolnego stanowią rażące naruszenie prawa. Przepisy prawa krajowego i unijnego nie dopuszczają jakiejkolwiek uznaniowości w ustalaniu...

V SA/Wa 331/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

należy ustalić czy decyzja ta jest obarczona wadą rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 156 §1 pkt 2 K.p.a., Decyzją z dnia [...] września 2010 r. nr [...] Dyrektor...
. działań w roku 2008, co stanowi rażące naruszenie przepisów prawa. Wskazane niezgodności stwierdza się bowiem w ciągu danego roku kalendarzowego, zmniejszenia lub wykluczenia...

II SA/Bk 553/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-07

38/13), następuje wbrew dyspozycji art. 190 ust. 1 Konstytucji RP i stanowi rażące naruszenie prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym...
przez właściwe organy, spełnienie w stosunku do tej decyzji przesłanki z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. rażącego naruszenia prawa. Rozstrzygnięcie zawarte w ww. decyzji powinno...

I OSK 1167/19 - Wyrok NSA z 2020-05-12

., nr [...] stwierdziło nieważność decyzji z dnia [...] maja 2016 r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Przyczyną stwierdzenia nieważności...
I instancji, stanowi o rażącym naruszeniu prawa., Sąd przypomniał, że SKO w uzasadnieniu decyzji wydanej w trybie nadzoru wskazało jako przyczynę stwierdzenia nieważności...

II SA/Gl 909/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-29

, która została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Przepisy k.p.a. nie definiują pojęcia rażącego naruszenia prawa. Nie budzi jednak wątpliwości fakt...
, iż nie każde naruszenie prawa jest rażące. W przypadku rażącego naruszenia prawa chodzi o naruszenie oczywiste, bezsporne. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego 'można mówić...

II SA/Op 8/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-12

określona w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., a wskazana jako podstawa prawna rozstrzygnięcia, tj. rażące naruszenia prawa. W sprawie, instytucja stwierdzenia nieważności...
wymienione w art. 156 § 1 K.p.a., a jedną z nich jest między innymi wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.). Zarówno...

II SAB/Lu 65/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-29

do rozpoznania wniosków skarżącego z dnia: [...] r., [...] r. oraz [...] r.; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. w pozostałym zakresie...
przed rozpoznaniem skargi nie zwalnia sądu z obowiązku oceny tego, czy bezczynność nosiła cechy rażącego naruszenia prawa. Rozpatrzenie wniosku skarżącego i wydanie w tej sprawie...

II SAB/Lu 64/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-29

do rozpoznania wniosków skarżącego z dnia: [...] r. oraz [...] r. 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. w pozostałym zakresie oddala...
, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a)., Zasady i tryb przyznawania specjalnego zasiłku celowego...

II SA/Sz 925/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-01-17

stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została...
z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., 15. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2...

II SAB/Lu 63/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-29

wniosków skarżącego z dnia: [...] r., [...] r., [...] r., [...] r. oraz [...] r. 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3...
, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a)., Zasady i tryb przyznawania zasiłku celowego normują przepisu...
1   Następne >   +2   +5   +10   15