Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Wr 1522/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-16

wolnostojącego garażu nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Jeżeli zaś chodzi o uchwałę pięciu sędziów NSA z dnia 25 czerwca 2001r. sygn. akt FPK 4/00, to według...
wydawał decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości za 2001r. z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem skarżącego niezbędną przesłanką do uznania przedmiotowego garażu...

I SA/Gl 378/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

niezapłaconego zobowiązania od środka transportowego o numerze rejestracyjnym [...] za 2005 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą...
, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

I SA/Gl 393/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

niezapłaconego zobowiązania od środka transportowego o numerze rejestracyjnym [...] za 2005 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą...
, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

I SA/Gl 386/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

zobowiązania od środka transportowego o numerze rejestracyjnym [...] za 2004 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą wniosku...
sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno...

I SA/Gl 371/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

niezapłaconego zobowiązania od środka transportowego o numerze rejestracyjnym [...] za 2003 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą...
, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

I SA/Wr 158/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-03

wywodził, że decyzja, której stwierdzenia nieważności domaga się strona, została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz zawiera wady powodujące jej nieważność z mocy...
kwalifikowanych jeżeli takimi dotknięta jest sama decyzja. Wyjaśnił przy tym, jak należy rozumieć pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' skutkujące stwierdzeniem nieważności...

I SA/Wr 950/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

, nie ustaliło podstaw do stwierdzenia jej nieważności. W szczególności, w ocenie składu orzekającego Kolegium, nie można było uznać, że decyzję wydano z rażącym naruszeniem prawa...
wystąpienia ze sprzeciwem przez Prokuratora, nie kwalifikuje się - zdaniem składu orzekającego Kolegium - jako rażące naruszenie prawa, a co najwyżej jako błąd...

I SA/Wr 948/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

przyczynę wystąpienia ze sprzeciwem przez Prokuratora, nie kwalifikuje się - zdaniem składu orzekającego Kolegium - jako rażące naruszenie prawa, a co najwyżej jako błąd...
tego pojęcia przy rozstrzyganiu innej sprawy z analogicznym problemem prawnym, wcale nie przesądza o rażącym charakterze naruszenia prawa. Kolegium zaznaczyło, że skoro Sąd...

I SA/Wr 949/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

, nie ustaliło podstaw do stwierdzenia jej nieważności. W szczególności, w ocenie składu orzekającego Kolegium, nie można było uznać, że decyzję wydano z rażącym naruszeniem prawa...
wystąpienia ze sprzeciwem przez Prokuratora, nie kwalifikuje się - zdaniem składu orzekającego Kolegium - jako rażące naruszenie prawa, a co najwyżej jako błąd...

I SA/Gl 1024/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-03

z przesłanek do unieważnienia decyzji wymienionych w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej jest wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane...
w przepisach, jednakże w literaturze i orzecznictwie przeważa pogląd, iż cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności...
1   Następne >   +2   +5   +10   69