Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Lu 305/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-18

o stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Wskazał, że zwolnił A. S. z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych...
wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Zwolnienie wynikające z uchwały Rady Gminy [...] obejmowało okres od [...] r. do [...] r. Od [...] roku zwolnienie...

I SA/Ol 439/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

go ochroną konserwatorską, nie stanowi, w ocenie skarżącego, rażącego naruszenia prawa. Fakt niewyłączenia części działki z opodatkowania nie wpłynął bowiem w żaden...
zaskarżonego rozstrzygnięcia, należy wskazać, że organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Na tle takiej...

I SA/Wr 51/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-21

pkt 3 Ordynacji podatkowej Dz.U. z 2005 r. , Nr 8, poz.60 ze zm.), dalej w skrócie OP, tj. wydana została z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. c...
, tj. wydana została z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. c) w związku z art. 12 ust. 8 upr. Zatem organ I instancji prawidłowo stwierdził nieważność ww...

I SA/Lu 223/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

wymienionej w art. 240 § 1 pkt 5 O.p. w odniesieniu do decyzji z [...], Na gruncie art. 247 § 1 pkt 3 O.p. konsekwentnie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce...
636/07 - strona internetowa orzeczenia.nsa.gov.pl). Określenie 'rażące naruszenie prawa' jest pojęciem nieostrym. W sprawie sygn. II FSK 1802/11 Naczelny Sąd...

I SA/Lu 222/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

1 pkt 3 O.p. konsekwentnie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce tylko wówczas, kiedy decyzja ostateczna wydana została wbrew nakazowi lub zakazowi...
, albo uchylono obowiązek (por. między innymi wyroki w sprawach sygn.: II FSK 285/07 czy II FSK 636/07 - strona internetowa orzeczenia.nsa.gov.pl). Określenie 'rażące naruszenie prawa...

II FSK 1690/16 - Wyrok NSA z 2017-09-06

rozstrzygnięciu pominęło ww. rażące naruszenie prawa (art. 6c ust. 2 u.p.r.) przez organ I instancji,, - w sytuacji, gdy zaadresowanie i doręczenie współwłaścicielom odrębnie...
roku), nawet jeśli naruszało art. 6 c ust. 2 u.p.r, nie stanowiło 'rażącego naruszenia prawa' w rozumieniu przesłanki określonej w art. 247 § 1 pkt 3 O.p. oraz nie miało istotnego wpływu na wynik...

II FSK 2213/15 - Wyrok NSA z 2017-09-06

przedmiotu opodatkowania nie mieści się w pojęciu 'rażącego naruszenia prawa' w rozumieniu przesłanki określonej w art. 247§1 pkt 3 O.p.;, 2. Naruszenie prawa materialnego...
decyzji organu odwoławczego i pozostawienie w obrocie prawnym decyzji organu I instancji wydanej - zdaniem Sądu - z rażącym naruszeniem prawa - w sytuacji uznania, że organ...

III SA/Po 316/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-29

obarczona jest wadą określoną w art. 247 § 1 pkt. 3 Ordynacji podatkowej, to jest wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Kolegium podkreśliło, że rażące naruszenie...
. Zdaniem Kolegium stanowi to o rażącym zaniedbaniu tego organu, skutkującym koniecznością wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Ol 440/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

one zwolnione od podatku - jest rażącym naruszeniem prawa. Jak podano w decyzji stwierdzającej nieważność rozstrzygnięcia Wójta Gminy, zachodzi istotna różnica pomiędzy...
konserwatorską, nie stanowi, w ocenie skarżącego, rażącego naruszenia prawa. Fakt niewyłączenia części działki z opodatkowania nie wpłynął bowiem w żaden sposób na wysokość...

I SA/Po 634/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-22

Ordynacji podatkowej stanowi, iż decyzja ostateczna, która został wydana z rażącym naruszeniem prawa jest nieważna., W odwołaniu od powyższej decyzji skarżący wnieśli...
w zaskarżonej decyzji, że nakaz płatniczy Burmistrza O. wydany został z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 1 u.p.r. oraz art. 21 ust. 1 P.g.k. Ponadto Kolegium uznało...
1   Następne >   +2   +5   +10   20