Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Po 570/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

[...], nr [...]. Uzasadniając zgłoszone żądanie podatniczka podniosła, że kwestionowana przez nią decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez to, że:, - zarówno w toku...
do rażącego naruszenia prawa, co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności przedmiotowej decyzji., Dyrektor Izby Skarbowej w P. decyzją z dnia [...], nr [...], odmówił...

I SA/Po 569/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

przez niego decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez to, że:, - zarówno w toku postępowania, jak i w rozstrzygnięciu Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. wykroczył...
wyżej wady postępowania łącznie i każda z osobna pozwalają uznać, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa, co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności...

I SA/Sz 874/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-18

w sprzeczności z faktami wynikającymi z przeprowadzonych dowodów uzasadniona byłaby teza o rażącym naruszeniu prawa procesowego. Natomiast przyjęcie odmiennego stanowiska...
w kwestii stanu faktycznego sprawy w stosunku do stanowiska podatniczki, nie oznacza rażącego naruszenia prawa., Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, pismem z dnia...

I FSK 297/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

stwierdził, iż z rażącym naruszeniem prawa nie mamy do czynienia tam, gdzie na gruncie tego samego przepisu może być dokonana odmienna wykładnia. Rażące naruszenie występuje...
. pełnomocnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, a w szczególności art. 2, art. 7, art. 9, art. 87 i art...

I FSK 1255/12 - Wyrok NSA z 2013-07-25

o VAT., Organ stwierdził, że pojęcia 'rażącego naruszenia prawa', użytego w art. 247 § 1 pkt 3 O.p. nie można rozumieć, jak tego żąda strona, jako sprzeczność decyzji...
, a w szczególności z art. 17 VI Dyrektywy, nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej z uwagi na rażące naruszenie prawa, skoro organ działał w oparciu...

I FSK 1362/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

I instancji nie wydał decyzji z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Od powyższej decyzji K. S. złożyła odwołanie...
, w którym wniosła o jej uchylenie. Zakwestionowanemu rozstrzygnięciu podatniczka zarzuciła:, 1) rażące naruszenie prawa materialnego, w szczególności art. 6a i art. 14 ust. 3 ustawy...

III SA/Gl 842/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-19

w dacie [...] 2006 r. deklaracji VAT - 7. Podstawą tego rozstrzygnięcia było stwierdzenie przez organ braku zaistnienia przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej...
, a postępowanie to nie może przekształcić się w postępowanie merytoryczne. Rażące naruszenie prawa podnoszone we wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji musi mieć charakter...

I SA/Rz 430/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-07-07

ta jest nieprawidłowa i została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów...
decyzji organ odwołał się do ustawowej definicji pojęcia 'rażące naruszenie prawa' utrwalonej w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Powołał wyrok Naczelnego Sadu...

I FSK 826/08 - Wyrok NSA z 2009-06-18

., nr 8, poz. 60 ze zm., powołana dalej jako 'O.p.') musi wskazać, na czym polegało rażące naruszenie prawa przez organ I instancji., 1.9. Dyrektor Izby Skarbowej w L...
w powyższym wyroku WSA w Łodzi, przesłanek określonych w art. 14b § 5 pkt 2 O.p. - w tym rażącego naruszenie prawa, Dyrektor Izby Skarbowej powołując się na wnioski płynące...

I SA/Go 1090/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-04

. wniosek, żądając, w nim stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej ostatecznej decyzji podatkowej, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa...
samochodów zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku (jak i później w odwołaniu) RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100