Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Sz 450/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-14

. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) - dalej 'O.p.' poprzez uznanie, iż w sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa pomimo braku jednolitego...
do rażącego naruszenia prawa w zakresie przepisu art. 3 ust. 5 u.p.o.l., który został wskazany jako podstawa prawna objętej wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta...

II FSK 951/05 - Wyrok NSA z 2006-07-18

sądowoadministracyjne, w których przedstawiono pogląd, iż rażące naruszenie prawa jest wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretacji prawa, a odmienność...
od nieruchomości, nie może świadczyć o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 247 par. 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej w związku z nową, odmienną interpretacją przepisu...

II FSK 1292/05 - Wyrok NSA z 2006-10-11

W postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z powodu rażącego naruszenia prawa należy kierować się przede wszystkim gramatyczną wykładnią tego pojęcia...
decyzji rażące naruszenie prawa., W stanowiącej przedmiot skargi decyzji Kolegium Odwoławcze wyjaśniło, iż z uwagi na nieprecyzyjną i budzącą wątpliwości interpretacyjne...

I SA/Wr 3191-3196/02 - Wyrok NSA z 2004-10-14

1. Zaprzeczeniem prawidłowego 'załatwienia sprawy co do jej istoty' i rażącym naruszeniem prawa jest nałożenie na obywatela podatku w sytuacji, gdy nie ciąży...
w tym orzecznictwie jest na tyle wadliwy, iż jego przyjęcie przez organ podatkowy stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 247 par. 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

I SA/Sz 248/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

, stanowiło rażące naruszenie prawa, tj. przesłankę przewidzianą w art. 247 § 1pkt 3 O.p., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K., decyzją z dnia [...] roku znak...
, decyzja, której dotyczyło żądanie stwierdzenia nieważności, nie jest dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa, a rozstrzygnięcie dotyczące wymiaru podatku...

I SA/Wr 3418/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

, iż strona we wniosku wskazała, jako podstawę prawna stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z decyzją...
podjętą na podstawie przepisu budzącego wątpliwości interpretacyjne, co zdaniem organu, nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Na poparcie tego stanowiska organ przytoczył...

I SA/Wr 3417/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

zauważył, iż strona we wniosku wskazała, jako podstawę prawna stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z decyzją...
podjętą na podstawie przepisu budzącego wątpliwości interpretacyjne, co zdaniem organu, nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Na poparcie tego stanowiska organ przytoczył...

I SA/Wr 3415/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

, iż strona we wniosku wskazała, jako podstawę prawna stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z decyzją podjętą...
na podstawie przepisu budzącego wątpliwości interpretacyjne, co zdaniem organu, nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Na poparcie tego stanowiska organ przytoczył wybrane...

I SA/Wr 3419/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

we wniosku wskazała, jako podstawę prawna stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z decyzją podjętą...
na podstawie przepisu budzącego wątpliwości interpretacyjne, co zdaniem organu, nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Na poparcie tego stanowiska organ przytoczył wybrane tezy...

I SA/Wr 3416/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

, iż strona we wniosku wskazała, jako podstawę prawna stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z decyzją podjętą...
na podstawie przepisu budzącego wątpliwości interpretacyjne, co zdaniem organu, nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Na poparcie tego stanowiska organ przytoczył wybrane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100