Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

II FSK 294/07 - Wyrok NSA z 2008-03-18

zawartych z Zakładem Energetycznym Ł. Teren S. A. jako zbywcą. Ustosunkowując się do zarzutu wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, Dyrektor Izby Skarbowej wskazał...
, że możliwość rozbieżnej interpretacji określonego przepisu nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Postanowienie w sprawie interpretacji wydane przez organ pierwszej...

III SA/Po 544/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-27

, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić wtedy, gdy treść decyzji jest jednoznacznie sprzeczna z treścią określonego prawa i rodzaj tego naruszenia powoduje, że decyzja taka...
., W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że zgodnie z bogatym orzecznictwem sądowym przyjmuje się, że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wtedy, gdy treść decyzji...

I SA/Bd 877/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-12

. 1 pkt 4 u.p.c.c.; rażące naruszenie prawa poprzez zastosowanie w komparycji decyzji wykluczających się wzajemnie podstaw prawnych oraz poprzez pominięcie art. 3 ust. 1...
, co do charakteru decyzji, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera jednoznacznego sformułowania, że w przypadku...

II FSK 1930/15 - Wyrok NSA z 2017-08-24

i umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe w oparciu o art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej. Tym samym organ dopuścił się rażącego naruszenia prawa., Po kilkukrotnym...
do jej wyeliminowania z obrotu prawnego., W ocenie Sądu niezasadne były przede wszystkim argumenty dotyczące rażącego naruszenia prawa przy interpretacji art. 6 ust. 9 pkt 4 w zw. z art...

III SA/Wa 960/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

sprzeczne z wyraźnym i nie budzącym wątpliwości przepisem prawa. O rażącym naruszeniu prawa nie można mówić, gdy na gruncie przepisu możliwy jest wybór różnych interpretacji...
wydana z rażącym naruszeniem prawa, przez co zostały naruszone: a) art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. przez jego zastosowanie, b) art. 53 § 1 O.p. przez błędne wyliczenie...

II FSK 741/15 - Wyrok NSA z 2017-04-11

ust. 5 u.p.c.c. To powoduje, że dokonana przez skarżącego odmienna wykładnia niedookreślonych pojęć nie stanowi rażącego naruszenia prawa., 6. W skardze do Wojewódzkiego...
. 5 pkt 1 u.p.c.c. - poprzez błędną ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że nie zachodzą przesłanki rażącego naruszenia prawa skutkujące...

II FSK 3910/14 - Wyrok NSA z 2016-06-28

decyzji ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnieniu podlega przede wszystkim znaczenie użytego w tym przepisie pojęcia 'rażące naruszenie...
prawa'. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym przeważa pogląd o formalnym rozumieniu pojęcia rażącego naruszenia prawa. Sprowadza się on do stwierdzenia, że rażące...

II FSK 2830/14 - Wyrok NSA z 2016-10-20

z rażącym naruszeniem prawa - to jest z naruszeniem art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2010 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz...
wyjaśnienia sprawy, a taki mógłby mieścić się w zakresie instytucji rażącego naruszenia prawa jedynie wówczas, gdyby Dyrektor Izby Skarbowej wykazał, że ustalenia Naczelnika...

I SA/Kr 1284/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-28

się bezprzedmiotowe z upływem 31 grudnia 2010 r. Drugim argumentem świadczącym o tym, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa, było, zdaniem organu, dokonanie zapłaty...
postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę. Spółka wskazała również, że o tym czy naruszenie prawa jest 'rażącym...

II FSK 3909/14 - Wyrok NSA z 2016-06-28

Pismem z dnia 14 czerwca 2013 r. podatnik złożył wniosek z żądaniem stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wymiarowej, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa (art...
realizacji przesłanki rażącego naruszenia prawa. Z uwagi na szczególny charakter instytucji stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej niedopuszczalne jest stosowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   32