Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Ol 439/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

go ochroną konserwatorską, nie stanowi, w ocenie skarżącego, rażącego naruszenia prawa. Fakt niewyłączenia części działki z opodatkowania nie wpłynął bowiem w żaden...
zaskarżonego rozstrzygnięcia, należy wskazać, że organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Na tle takiej...

I SA/Lu 223/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

wymienionej w art. 240 § 1 pkt 5 O.p. w odniesieniu do decyzji z [...], Na gruncie art. 247 § 1 pkt 3 O.p. konsekwentnie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce...
636/07 - strona internetowa orzeczenia.nsa.gov.pl). Określenie 'rażące naruszenie prawa' jest pojęciem nieostrym. W sprawie sygn. II FSK 1802/11 Naczelny Sąd...

I SA/Lu 222/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-01

1 pkt 3 O.p. konsekwentnie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce tylko wówczas, kiedy decyzja ostateczna wydana została wbrew nakazowi lub zakazowi...
, albo uchylono obowiązek (por. między innymi wyroki w sprawach sygn.: II FSK 285/07 czy II FSK 636/07 - strona internetowa orzeczenia.nsa.gov.pl). Określenie 'rażące naruszenie prawa...

II FSK 1690/16 - Wyrok NSA z 2017-09-06

rozstrzygnięciu pominęło ww. rażące naruszenie prawa (art. 6c ust. 2 u.p.r.) przez organ I instancji,, - w sytuacji, gdy zaadresowanie i doręczenie współwłaścicielom odrębnie...
roku), nawet jeśli naruszało art. 6 c ust. 2 u.p.r, nie stanowiło 'rażącego naruszenia prawa' w rozumieniu przesłanki określonej w art. 247 § 1 pkt 3 O.p. oraz nie miało istotnego wpływu na wynik...

II FSK 2213/15 - Wyrok NSA z 2017-09-06

przedmiotu opodatkowania nie mieści się w pojęciu 'rażącego naruszenia prawa' w rozumieniu przesłanki określonej w art. 247§1 pkt 3 O.p.;, 2. Naruszenie prawa materialnego...
decyzji organu odwoławczego i pozostawienie w obrocie prawnym decyzji organu I instancji wydanej - zdaniem Sądu - z rażącym naruszeniem prawa - w sytuacji uznania, że organ...

I SA/Ol 440/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-12

one zwolnione od podatku - jest rażącym naruszeniem prawa. Jak podano w decyzji stwierdzającej nieważność rozstrzygnięcia Wójta Gminy, zachodzi istotna różnica pomiędzy...
konserwatorską, nie stanowi, w ocenie skarżącego, rażącego naruszenia prawa. Fakt niewyłączenia części działki z opodatkowania nie wpłynął bowiem w żaden sposób na wysokość...

II FSK 228/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

określenia zaległości w podatku leśnym i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania. Jako przyczynę żądania wskazano brak podstawy prawnej oraz rażące naruszenie prawa...
wymiarowej.Kolegium stwierdziło, iż nie miało miejsce rażące naruszenie jakichkolwiek norm prawa materialnego, nie doszło też do naruszenia wskazywanych przez wnioskodawcę...

I SA/Ol 658/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-27

i miejscowo do jego wydania. Działało na podstawie i w granicach przepisów prawa, jak również nie dopuściło się rażącego naruszenia prawa. Postanowienie zostało skierowane do osób...
z naruszeniem rażącym naruszeniem prawa na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 O.p., Zdaniem Sądu zasadna jest ocena wyrażona w zaskarżonym postanowieniu z '[...]'., że kontrolowane...

I SA/Bk 55/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-03-13

lub z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu decyzji autokontrolnej organ podzielił stanowisko organu pierwszej instancji oraz Prokuratora, że sporne grunty...
miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., W ocenie Sądu, zaskarżona decyzja spełnia warunki wynikające z cytowanego przepisu. Uwzględnia ona...

I SA/Lu 889/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-26

się, że rażący stopień naruszenia prawa powstaje wówczas, gdy załatwienie sprawy nie jest realizowane w odniesieniu do stanu prawnego sprawy i jego elementów...
, której znaczenie można ustalić w sposób niewątpliwy, bezsporny. Naruszenie prawa ma cechę 'rażącego' wtedy, gdy czynność postępowania organu podatkowego lub istota załatwienia...
1   Następne >   +2   +5   7