Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FSK 1358/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

pojęcia 'rażącego naruszenia prawa', o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, wskazując, że naruszenie prawa będzie miało cechę rażącego wtedy, gdy czynności...
. wydaniu decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Podał, że strona uzasadniając żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. z dnia 12...

I SA/Wr 47/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-26

przepisie prawa przesłanek, nie doszło do rażącego naruszenia prawa, do którego dochodzi w przypadku błędnego zastosowania przepisu prawa nie budzącego wątpliwości...
wyjaśnił, że wskazywane w zaskarżonym akcie naruszenie prawa nie mieści się w pojęciu 'rażącego naruszenia prawa', o którym mowa w art. 234 i 247 pkt 3 O.p. W rozumieniu...

I SA/Sz 1048/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-16

ostatecznej nie uzasadniono zarzutu rażącego naruszenia przepisów prawa materialnego - art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych., Ponadto...
rażącego naruszenia prawa oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy, jak również ocena stanu faktycznego w kontekście całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego...

II FSK 855/08 - Wyrok NSA z 2009-11-13

, art. 121 § 1 ord. pod., które to naruszenia miały istotny wpływ na wynik sprawy. Spółka twierdziła, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt...
i niebudzącego wątpliwości przepisu prawa. Zdaniem strony, zarówno odmienna wykładnia wątpliwego przepisu prawa nie stanowi rażącego naruszenia prawa, jak również odmienna, zawsze...

I SA/Ol 360/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-25

, dokonana w decyzji ostatecznej organu z dnia '[...]'., jest całkowicie dowolną oceną, co stanowi przejaw rażącego naruszenia prawa., W uzupełnieniu wniosku, zawartym...
ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie doprecyzowała zarzuty rażącego naruszenia przepisów proceduralnych, zawarte w pierwotnym wniosku...

II FSK 1204/05 - Wyrok NSA z 2006-09-19

Postawienie zarzutu rażącego naruszenia prawa musi być związane z konkretnym przepisem, którego treść nie budzi wątpliwości, a interpretacja w zasadzie nie wymaga...
., W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd I instancji stwierdził, iż rozstrzygając o rażącym naruszenia prawa należy, w ocenie Sądu, odwołać się do brzmienia przepisu...

III SA/Wa 866/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-14

za 2001r. z uwagi na jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa materialnego, tj.:, - art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
[...] października 2006 r. Powołując się na definicję rażącego naruszenia prawa przyjętą w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazał, że zarzuty podniesione...

I SA/Wr 1402/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-07

[...], mimo niewykazania rażącego naruszenia prawa, a wskazanie jedynie, iż postanowienie to nie jest zgodne z zacytowanym w decyzji fragmentem pisma Ministerstwa Finansów, - art. 210...
należną zbywcy (art. 16 ust, 3 ustawy o CIT)., Ponadto Strona zarzuciła, iż Dyrektor Izby Skarbowej we W. nie wykazał rażącego naruszenia prawa przez Naczelnika D. Urzędu...

FSK 1396/04 - Wyrok NSA z 2005-02-08

naruszenie prawa daje możliwość do uchylenia decyzji ostatecznej. Możliwość taką stwarza dopiero 'rażące' naruszenie prawa., Naruszenie prawa o rażącym charakterze występuje...
poz. 482 ze zm./ podniósł, iż odmienna interpretacja przepisów nie stanowi 'rażącego' naruszenia prawa, co potwierdza m.in. wyrok z dnia 12 grudnia 1988 r. III SA 481/88...

II FSK 3109/14 - Wyrok NSA z 2016-12-02

ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Autor wniosku postawił ostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego zarzuty naruszenia przepisów O.p.: art. 70 § 1 poprzez...
i osiągał dochód z tytułu marży;, - art. 197 i art. 187 § 1 O.p. poprzez przyjęcie, że nie stanowiło rażącego naruszenia prawa ustalenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100