Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Gl 632/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-05

[...] Urzędu Skarbowego w G. (z dnia [...]) wydana została z rażącym naruszeniem prawa poprzez dokonanie nieprawidłowej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym...
Skarbowej w K. nie zgodził się z oceną, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, a w rezultacie zaskarżoną...

I SA/Gl 633/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-05

[...] Urzędu Skarbowego w G. (z dnia [...]) wydana została z rażącym naruszeniem prawa poprzez dokonanie nieprawidłowej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym...
, że decyzja Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...], znak: [...] była nieprawidłowa i została wydana rażącym naruszeniem prawa, co uzasadnia przedmiotowy...

I SA/Ol 412/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-24

:, - odmowę stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]'r., pomimo iż została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. obowiązującego do dnia...
rażące naruszenie prawa, gdyż zdaniem organu dopuszczalny jest wybór jednej z możliwych interpretacji art. 28 u.p.d.o.f. wynikającej z orzecznictwa sądowego,, - błędne...

II FSK 699/06 - Wyrok NSA z 2006-12-13

. Michał T., wystąpił do Urzędu Skarbowego W.-B. o:, 1/ stwierdzenie, rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji Urzędu Skarbowego W.-B. z dnia 29 grudnia 1997 r...
Skarbowego W.-B. z dnia 29 grudnia 1997 r., Po rozpoznaniu kwestii rażącego naruszenia prawa Naczelnik Urzędu Skarbowego W.-B. decyzją z dnia 4 lutego 2004 r...

II FSK 877/19 - Wyrok NSA z 2019-06-14

doszło blisko pięć miesięcy po złożeniu korekty zeznania podatkowego, bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 149 § 1a ustawy z dnia...
Skarbowego w B. wniósł o jego uchylenie w części odnoszącej się do stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i przekazanie sprawy do ponownego...

II FSK 3528/16 - Wyrok NSA z 2018-12-04

wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.o.f.;, - art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.o.f. poprzez niewłaściwe zastosowanie, tj. uznanie...
, że nie stanowi rażącego naruszenia prawa nałożenie na podatników obowiązku zapłaty podatku dochodowego za 2011 r. z tytułu świadczenia mieszkaniowego wypłacanego żołnierzowi zgodnie...

I SA/Wr 448/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-30

fizycznych. Ponadto organ nadzoru uznał, że rażące naruszenie prawa orzeczenia pierwotnego rzutuje bezpośrednio na rażącą wadliwość pozostawiającej to orzeczenie w obrocie...
odwoławczy stwierdził, że o wydaniu decyzji ostatecznej z rażącym naruszeniem prawa można mówić nie tylko wtedy, gdy w sposób pierwotny merytorycznie rozstrzyga ona określone...

II FSK 162/22 - Wyrok NSA z 2022-10-26

, że w stanie faktycznym sprawy doszło do rażącego naruszenia prawa, a przedmiotowa decyzja ostateczna ewidentnie odbiega od obowiązującego prawa w sposób niedwuznaczny...
wyrażonego we wniosku skarżącego za prawidłowe, tj. przez zaniechanie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora IAS z 2 grudnia 2016 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Ol 783/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-17

jej, na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, rażące naruszenie prawa, tj. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 8 ust. 1...
przesądzono także, iż tego typu naruszenie prawa ma charakter rażący w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Wskazała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II FSK 2092/16 - Wyrok NSA z 2018-07-18

z rażącym naruszeniem prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 5 ust. 6 (tj. zaliczenie przychodów ze sprzedaży majątku prywatnego strony do źródła przychodów...
podatkowej w świetle art.18b Ordynacji podatkowej nie wpływa na zmianę właściwości miejscowej., W zakresie przesłanki polegającej na wydaniu decyzji z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100