Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Go 1090/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-04

. wniosek, żądając, w nim stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej ostatecznej decyzji podatkowej, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa...
samochodów zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku (jak i później w odwołaniu) RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa...

I GSK 1788/11 - Wyrok NSA z 2013-03-27

, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy czynności postępowania organu podatkowego lub istota załatwienia sprawy są w swej...
Celnego II w W. z [...] marca 2007 r., W uzasadnieniu wniosku podał, że ww. decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez pominięcie przy jej wydaniu z art...

I SA/Ol 594/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-18

.), dalej jako: 'K.p.a.', tj. z uwagi na rażące naruszenie prawa, jakim, w ocenie organu, było ustalenie wnioskodawcy kwoty zwrotu podatku akcyzowego bez pisemnej zgody drugiego...
do rażącego naruszenia prawa, tj. przepisu art. 3 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, gdyż treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste...

III SA/Gl 1899/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-03

akcyzowym oznacza według strony, że decyzja ostateczna dotycząca zobowiązania podatkowego za czerwiec 2007 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. z naruszeniem...
z rażącym naruszeniem prawa tj. naruszeniem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2004r. nr 29 poz. 257 z późn. zm. dalej powoływanej...

III SA/Gl 1898/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-07

z rażącym naruszeniem prawa tj. z naruszeniem art. 68 ust.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym oraz §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31...
poprzez odmowę stwierdzenia, że decyzja nr [...] z dnia 21 stycznia 2008 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. naruszeniem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 23...

I GSK 112/10 - Wyrok NSA z 2010-05-20

II w Ł. Dyrektor Izby Celnej w Ł. uznał, iż rozstrzygnięcie organu I instancji zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 247 § l pkt 3 ustawy z dnia 29...
, iż decyzja Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 21 lipca 2005 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż 'wbrew przesłankom przepisu art. 60 ust. 1 ustawy o podatku...

I GSK 113/10 - Wyrok NSA z 2010-05-20

wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż wbrew przesłankom z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, póz. 257, ze zm., dalej...
od jej wydania., Sąd zauważył, że o rażącym naruszeniu prawa, w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, można mówić w sytuacji, gdy orzeczenie wydane...

I GSK 333/10 - Wyrok NSA z 2011-05-19

Naczelnika Urzędu Celnego I w W., w podstawie prawnej podając rażące naruszenie prawa, tj. art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Zdaniem skarżącego, powyższa decyzja...
przesłanki określonej w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, czyli wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa, które zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej...

III SA/Łd 648/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-11

rażącego naruszenia prawa. Wskazał, iż zarzut rażącego naruszenia prawa musi wynikać z przesłanek nie budzących wątpliwości. Zatem tam, gdzie zastosowanie przepisu prawa...
wymaga jego interpretacji i subsumcji do konkretnego stanu faktycznego, nie może być mowy o rażącym naruszeniu prawa., Dyrektor Izby Celnej w Ł. stwierdził, że prawidłowo...

I SA/Go 436/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-22

co do przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i podkreśliła, że naruszenie prawa jest 'rażące' , jeżeli czynność...
wskazywała , że rażące naruszenie prawa podobnie definiują sądy administracyjne. Na poparcie cytowała m.in. wyrok NSA w sprawie o sygn. akt FSK 2294 / 04...
1   Następne >   +2   +5   +10   100